Mahalagang Pangyayari sa Kasaysayan ng Eritrea: OKTUBRE 25, 1994