Mahalagang Pangyayari sa Kasaysayan ng Eritrea: MAYO 2002