Mahalagang Pangyayari sa Kasaysayan ng Eritrea: HULYO 8, 2008