Mula pa noong dekada ng 1940, aktibo na ang mga Saksi ni Jehova sa Democratic Republic of Congo (DRC). Sa buong kasaysayan nila, napaharap sila sa digmaan, pagbabawal ng gobyerno, at brutál na pagsalakay ng mga miyembro ng ibang mga relihiyon.

Tumigil ang pagsalansang ng gobyerno noong 1993 nang pawalang-bisa ng Korte Suprema ang kamakailang pagbabawal sa relihiyosong gawain ng mga Saksi. Sa pangkalahatan, naisasagawa na ngayon ng mga Saksi ni Jehova ang kanilang relihiyon nang walang panghihimasok ng estado. Gayunman, patuloy pa rin ang ilang grupo ng relihiyon sa panggigipit o pang-uusig sa mga Saksi. Marami sa kanila ang kinikidnap at walang-awang sinasaktan ng mga miyembro ng relihiyong Kimbilikiti. Ang mga salarin ay karaniwan nang hindi naparurusahan ng lokal na mga awtoridad, na ang ilan ay mga tagasunod mismo ng Kimbilikiti. Ang mga kinatawan ng mga Saksi ni Jehova ay umapela sa mas mataas na hukuman dahil sa ganitong kawalang-katarungan.

Bukod diyan, maraming pampublikong paaralan sa DRC ang suportado ng mga relihiyosong organisasyon. Kaya naman pinatalsik ng ilan sa mga paaralang ito ang mga estudyanteng Saksi dahil ayaw makisangkot ng mga ito sa mga programang relihiyoso sa paaralan. Noong 2013, naglabas ng utos sa buong bansa ang Minister of Education na sumasaway sa mga paaralan dahil sa kanilang kawalan ng pagpaparaya sa relihiyon. Ang utos na iyan, pati na ang isang bagong batas sa edukasyon, ang naging dahilan para tanggapin muli ang mga estudyanteng Saksi at bigyan sila ng diploma na dati’y ipinagkait sa kanila.