Esasy materiala geçiň

Janlandyrylan suratly wideolar

Şu janlandyrylan suratly we gysgajyk wideolarda wajyp temalar barada gürrüň edilýär. Olarda gyzykly zatlar hem öwredilýär.

 

Wideo oýunlaryny kän oýnamakdan seresap boluň

Wideo oýunlaryny oýnamak gyzyklydyr, ýöne seresap bolmasaň zyýan çekersiň. Wideo oýunlaryň duzagyna düşmän, nädip hakyky ýeňiji bolup bilersiň?

Sport hakda nämäni bilmeli?

Sport bilen meşgullananyňda ukyplaryňy artdyrýarsyň, başgalar bilen dil tapyşmagy, toparda işleşmegi öwrenýärsiň. Ýöne sport durmuşyňda iň wajyp orunda durmalymy?

Spirtli içgileri içmezden öň gowy oýlanyň

Içgili halyňa aýtmasyz zatlary aýdyp ýa edip, soň ökünmegiň mümkin. Içgi sebäpli bolup biljek kynçylyklaryň nädip öňüni alyp bilersiň?

Enem-atam bilen nädip dil tapyşsamkam?

Eneň-ataň bilen gürleşmek islemeseň, sen näme edip bilersiň?

Kim hojaýyn: senmi ýa-da telefonyň?

Tehnologiýa döwründe ýaşasaň-da, onuň guly bolmaly däl. Elektron enjamlaryna bagly bolup galandygyňy nädip bilmeli? Onuň guly bolmaz ýaly näme edip bilersiň?

Ene-atam maňa erkinlik berer ýaly näme etmeli?

Belki, özüňize uly adam ýaly garamaklaryny isleýänsiňiz. Ýöne ene-ataňyz başgaça pikir edýändir. Olaryň ynamyna girmek üçin näme edip bilersiňiz?

Gybat etmekden nädip gaça durmaly?

Edýän gürrüňiň gybata ýazyp başlasa, derrew öňüni al.

Söýgümi ýa-da aşyklyk?

Aşyklygyň we hakyky söýginiň nämedigini biliň.

Deň-duşlaryň täsirine düşme!

Deň-duşlaryň täsirine garşy durup, özüň karara gelmäge dört ädim kömek eder.

Interneti paýhasly ulan!

Başgalar bilen ýazyşanyňda gyzykly we howpsuz bolar ýaly Interneti paýhasly ulan.

Hakyky dost nähili bolmaly?

Öz peýdasyny gözleýän dostlary derrew tapyp bolýar, emma hakyky dostlary nädip tapmaly?

Garagollara gaýtawul bermän garşy dur!

Garagollaryň näme üçin azar berýändikleri we olara nädip garşy durmalydygy barada bil.