Esasy materiala geçiň

MUKADDES ÝAZGYLAR NÄME ÖWREDÝÄR? (ÖWRENMEK ÜÇIN GOLLANMALAR)

Maşgalany nädip bagtly etmeli? (II bölüm)

Bu öwrenmek üçin gollanma «Mukaddes Ýazgylar näme öwredýär?» kitabynyň 14-nji babyna esaslanýar.

Ene-atalar we çagalar Isa Mesihden nädip görelde alyp biler?