Esasy materiala geçiň

MUKADDES ÝAZGYLAR NÄME ÖWREDÝÄR?

Hudaýyň Patyşalygy näme? (II bölüm)

Bu öwrenmek üçin gollanma «Mukaddes Ýazgylar näme öwredýär?» kitabynyň 8-nji babyna esaslanýar.

Hudaýyň Patyşalygy eýýäm nämeleri etdi? Ol gelejekde nämeleri eder? Mukaddes Ýazgylardan bu soraglaryň jogabyny bil.