Esasy materiala geçiň

MUKADDES ÝAZGYLAR NÄME ÖWREDÝÄR?

Ölen adamlar nirede? (II bölüm)

Bu öwrenmek üçin gollanma «Mukaddes Ýazgylar näme öwredýär?» kitabynyň 6-njy babyna esaslanýar.

Ilkinji ynsan Adam ata näme üçin öldi? Hudaý adamlary ölmek üçin ýaratdymy? Bu soraglara Mukaddes Ýazgylaryň näme jogap berýändigini öwren.