Esasy materiala geçiň

Öwrenmek üçin temalar

Şu temalary ýükläp, olary «Mukaddes Ýazgylar näme öwredýär?» kitaby bilen bile öwreniň. Ynançlaryňyzy barlap, Mukaddes Kitabyň näme öwredýändigini we imanyňyzy nädip gorap bolýandygyny öwreniň.

1-NJI BAP

Hudaý barada hakykat (I bölüm)

Eger kimdir biri «Hudaý erbet adamlary ejir çekdirip gynaýar» diýse, siz näme jogap berersiňiz?

1-NJI BAP

Hudaý barada hakykat (II bölüm)

Hudaý bilen dost bolup bilersmi?

2-NJI BAP

Mukaddes Ýazgylar — Hudaýyň kitaby (I bölüm)

Mukaddes Ýazgylary adamlaryň ýazandygy üçin onuň Hudaýyň kitabydygyna ynansa bolýarmy?

2-NJI BAP

Mukaddes Ýazgylar — Hudaýyň kitaby (II bölüm)

Şu gollanmanyň bir wajyp aýratynlygy Mukaddes Ýazgylaryň Hudaýyň Sözüdigine ynandyrmak.

3-NJI BAP

Hudaý ýeri näme maksat bilen ýaratdy? (I bölüm)

Häzirki bolýan zatlaryň ählisini Hudaý isledimi?

3-NJI BAP

Hudaý ýeri näme maksat bilen ýaratdy? (II bölüm)

Hudaý ýeri jennet etmek islän bolsa, onda näme üçin ýer ýüzi jennet däl?

3-NJI BAP

Hudaý ýeri näme maksat bilen ýaratdy? (III bölüm)

Hudaý dünýädäki kynçylyklary adamlaryň çözmegini isledimi?

4-NJI BAP

Isa Mesih kim? (I bölüm)

Kimdir biri size Isa ýöne bir gowy adam diýse näme jogap berersiňiz?

4-NJI BAP

Isa Mesih kim? (II bölüm)

Isa pygamberi Hudaýa deňeýän adamlara nähili jogap berip bilersiň?

4-NJI BAP

Isa Mesih kim? (III bölüm)

Isa pygamber güýjüni we mylakatlylygyny nädip deň derejede görkezdi?

5-NJI BAP

Töleg — Hudaýyň iň uly sowgady (II bölüm)

Müňlerçe ýyl öň ýaşan adamyň ölümi nädip biziň durmuşymyza täsir edýär?

6-NJY BAP

Ölen adamlar nirede? (II bölüm)

Ölüm adamzat durmuşynyň bir bölegimi?

7-NJI BAP

Ölen dogan-garyndaşlarymyz üçin hakyky umyt (II bölüm)

Biri direlişiň ýöne bir arzuwdygyny aýtsa, oňa nähili jogap berersiň?

8-NJI BAP

Hudaýyň Patyşalygy näme? (II bölüm)

Hudaýyň Patyşalygy eýýäm nämeleri etdi? Ol gelejekde nämeleri eder?

9-NJY BAP

Biz «soňky günlerde» ýaşaýarys (I bölüm)

Käbir adamlar soňky günlerde ýaşaýandygyna ynanmaýar. Bu dünýäniň soňunyň golaýdygyny olara nädip ynandyryp bilersiň?

10-NJY BAP

Ruhy şahsyýetler bize nähili täsir edýär? (I bölüm)

Perişdeler barmy? Zalym perişdeler hem barmy? Bu gollanmany ulanyp, soraglara jogap ber.

11-NJI BAP

Hudaý horluklara näme üçin ýol berýär? (II bölüm)

Mukaddes Ýazgylar bu soraga aýdyň we anyk jogap berýär.

12-NJI BAP

Hudaýy begendirip ýaşa (I bölüm)

Hudaýyň dosty bolup bilersiňmi? Nämä ynanýandygyňy we näme üçin ynanýandygyňy barlap, Mukaddes Ýazgylaryň näme öwredýändigini bil.

12-NJI BAP

Hudaýy begendirip ýaşa (II bölüm)

Şeýtan sebäpli kynçylyklara uçrasak-da, Hudaýy begendirip bilerismi?

12-NJI BAP

Hudaýy begendirip ýaşa (III bölüm)

Biz Mukaddes Ýazgylaryň prinsiplerine laýyk ýaşamaga jan edýäris. Bu eden tagallaňa degýärmi?

13-NJI BAP

Ýaşaýşa Hudaýyň garaýşy ýaly garamak (I bölüm)

Ýaşaýyş Hudaýyň sowgady. Özümiziň we adamlaryň ýaşaýşyna hormat goýýandygymyzy nädip görkezip bileris?

13-NJI BAP

Ýaşaýşa Hudaýyň garaýşy ýaly garamak (II bölüm)

Bu gollanmany ulanyp, diňe bir gany ulanmak we goýbertmek meselesinde ynanýan zatlaryň barada gözleg geçirmän, eýsem ony başgalara düşündirip bilersiň.

14-NJI BAP

Maşgalany nädip bagtly etmeli? (II bölüm)

Ene-atalar we çagalar Isa Mesihden nädip görelde alyp biler? Mukaddes Ýazgylar esasynda ynanýan zatlaryň barada gözleg geçir.

17-NJI BAP

Hudaýa doga arkaly ýakynlaş (I bölüm)

Sen nädip Hudaýyň dosty bolup bilersiň? Hudaýyň dogalarymyzy diňleýändigini nireden bilýäris?

17-NJI BAP

Hudaýa doga arkaly ýakynlaş (II bölüm)

Nädip we haçan doga etmelidigi barada Mukaddes Ýazgylaryň näme öwredýändigini bil.

18-NJI BAP

Hudaý bilen dostlaşmak üçin näme etmeli? (II bölüm)

Mesihçi Ýehowa özüni bagyş etmezden öň haýsy ädimleri ätmeli? Hudaýa özüňi bagyş etmek indiki geljek kararlaryňa nähili täsir edýär?

19-NJY BAP

Hudaýyň söýgüsinde gal (I bölüm)

Hudaý bilen dostlugyňy nädip berkidip bilersiň? Bu gollanma ynanýan zatlaryň barada gözleg geçirmäge hem-de ony başgalara düşündirmäge kömek edýär.