Esasy materiala geçiň

Suratly ýumuşlar

Çörekçiniň düýşi

Bu suratly ýumuşy ýükläp, çörekçiniň düýşi baradaky iki suratyň arasyndaky üç sany tapawudy tapyň.