Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

 14⁠-⁠NJI SORAG

Tygşytly bolmak üçin näme etmeli?

«Aýşy⁠-⁠eşreti söýýän garyp düşýär, şeraby, ýagy söýýäniň döwleti artmaz».

Nakyllar 21:17

«Bergili algydaryň guludyr».

Nakyllar 22:7

«Eger siz jaý gurmakçy bolsaňyz, ilki çykdajysyny hasaplap, doly gurup biljegiňize göz ýetirmersiňizmi? Şeýle etmeseňiz, jaýyň düýbüni tutsaňyz⁠-⁠da, doly gurup bilmersiňiz. Şonda adamlar üstüňizden gülüp: „Ol jaýynyň düýbüni tutdy, ýöne doly gurup bilmedi“ diýşerler».

Luka 14:28—30

«Märeke iýip doýansoň, Isa şägirtlerine: „Artyp galan bölekleri ýygnaň, zaýa bolmasyn“ diýdi».

Ýahýa 6:12