Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

 13⁠-⁠NJI SORAG

Mukaddes Kitapda zähmet çekmek barada näme diýilýär?

«Işine ökde adamy gördüňmi? Ol garamaýak adamlara däl⁠-⁠de, patyşalara hyzmat eder».

Nakyllar 22:29

«Ogry indi ogurlyk etmesin, mätäçlere kömek edip biler ýaly, öz elleri bilen zähmet çekip, ýagşylyk etsin».

Efesliler 4:28

«Her bir adam iýip içmeli, edýän işini ýürekden halamaly. Ählisi Allanyň bereni».

Nesihat 3:13