Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

 20⁠-⁠NJI SORAG

Mukaddes Kitaby nädip okamaly?

MUKADDES KITABY OKANYŇYZDA ŞU SORAGLAR HAKDA OÝLANYŇ:

Ýehowa Hudaý barada näme bildim?

Kitabyň esasy temasy bilen nähili baglanyşygy bar?

Okan aýatlaryma görä nädip ýaşap bilerin?

Şu aýatlar bilen kime kömek edip bilerin?

«Sözüň aýaklaryma çyra, ýoluma nurdur».

Zebur 119:105