Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

 19⁠-⁠NJY SORAG

Mukaddes Kitabyň mazmuny

TÖWRAT («KÖNE ÄHT»)

TÖWRAT (MUSA PYGAMBERIŇ 5 KITABY):

1 Musa, 2 Musa, 3 Musa, 4 Musa, 5 Musa

Ýaradylyşdan ysraýyl halkynyň döreýşine çenli

TARYHY KITAPLAR (12 KITAP):

Ýuşa, Serdarlar, Rut

Ysraýyl halkynyň taryhy (Wada edilen ýurda girenlerinden soň)

1 we 2 Şamuwel, 1 we 2 Patyşalar, 1 we 2 Taryh

Ysraýyl halkynyň taryhy (Iýerusalim weýran edilmezinden öň)

Hydyr, Nehemýa, Ester

Ýehudylaryň taryhy (Wawilon ýesirliginden soň)

ŞAHYRANA KITAPLAR (5 KITAP):

Eýýup, Zebur, Nakyllar, Nesihat, Süleýmanyň aýdymy

Pähimli sözleriň we aýdymlaryň ýygyndysy

PYGAMBERLER KITABY (17 KITAP):

Işaýa, Ýermeýa, Ýermeýanyň agysy, Hyzkyl, Danyýar, Hoşeýa, Ýowel, Amos, Abdyýar, Ýunus, Mikaý, Nahum, Habakuk, Sepanýa, Hagaý, Zekerýa, Melek

Hudaýyň halky barada pygamberlikler

 INJIL («TÄZE ÄHT»)

DÖRT HOŞ HABAR (4 KITAP)

Matta, Markus, Luka, Ýahýa

Isanyň ömri we wagzy

RESULLAR (1 KITAP):

Mesihçiler ýygnagynyň döremegi we wagyz syýahaty

HATLAR (21 KITAP):

Rimliler, 1 we 2 Korinfliler, Galatýalylar, Efesliler, Filipililer, Koloslylar, 1 we 2 Selanikliler

Mesihçiler ýygnagyna ýazylan hatlar

1 we 2 Timoteos, Titus, Filimun

Aýry⁠-⁠aýry mesihçilere ýazylan hatlar

Ýewreýler, Ýakup, 1 we 2 Petrus, 1, 2 we 3 Ýahýa, Ýahuda

Mesihçilere ýazylan beýleki hatlar

YLHAM (1 KITAP):

Ýahýa resulyň gören görnüşleri