Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

 12⁠-⁠NJI SORAG

Aradan çykan dogan-garyndaşlarymyzy ýene-de görerismi?

«Muňa geň galmaň, sebäbi mazarda ýatanlaryň ählisiniň onuň sesini eşitjek wagty ýetip gelýär. Ýagşy iş edenler ýaşamak üçin, erbet iş edenler höküm edilmek üçin direler».

Ýahýa 5:28, 29

«Men Hudaýyň dogruçyllary hem⁠-⁠de erbetleri direltmegine sabyrly garaşýaryn».

Resullar 24:15

«Men sada we abraýly ölen adamlaryň tagtyň öňünde durandygyny gördüm, şonda golýazmalar açyldy. Başga bir golýazma hem açyldy, ol ýaşaýyş kitabydy. Golýazmalara laýyklykda, ölülere eden işlerine görä höküm çykaryldy. Deňiz özündäki ölüleri, ölüm bilen mazar hem özündäki ölüleri berdi. Olaryň her birine edýän işlerine görä höküm edildi».

Ylham 20:12, 13