Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

 11⁠-⁠NJI SORAG

Aradan çykan adamlara näme bolýar?

«Olaryň ýaşaýyş demi gutarýar, topraga siňýär, şol gün oý⁠-⁠pikirleri hem puç bolýar».

Zebur 146:4

«Diriler öljegini bilýär, ölüler bolsa hiç zat bilmeýär... Eliňden gelýän işi güýjüňi gaýgyrman et, sebäbi seniň barjak mazaryňda ne iş, ne maksat⁠-⁠myrat, ne bilim, ne⁠-⁠de akyldarlyk bardyr».

Nesihat 9:5, 10

«Isa sözüni dowam edip: „Dostumyz Lazar uklap ýatyr, men ony turuzmaga gitjek“ diýdi. Isa Lazaryň ölendigini göz öňünde tutupdy, ýöne şägirtleri muňa düşünmän, Lazar dynç alyp ýatandyr öýtdüler. Şonda Isa olara açyk aýtdy: „Lazar öldi“».

Ýahýa 11:11, 13, 14