Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Mukaddes Kitap bilen tanyşlyk

MUKADDES KITAPDAN AÝATLARY NÄDIP TAPMALY?

Mukaddes Kitap 66 kitapdan ybarat bolup, iki bölüme bölünýär. Birinji bölümi ýewreý we arameý dilinde ýazylan Töwrat («Köne äht»), ikinjisi bolsa grek dilinde ýazylan Injil («Täze äht»). Kitaplar baplara we aýatlara bölünýär. Mukaddes Kitapdan aýat getirilende, kitabyň adyndan soň ilki babyň, soňra aýadyň sany getirilýär. Meselem, 1 Musa 1:1 diýlende, Musa pygamberiň birinji kitabynyň 1⁠-⁠nji babynyň 1⁠-⁠nji aýady göz öňünde tutulýar.