Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Zekerýa pygamberiň kitabynyň mazmuny

Baplar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Gysga mazmuny

 • 1

  • Ýehowa dolanyň (1—6)

   • «Maňa dolanyň. Menem size dolanaryn» (3)

  • 1⁠-⁠nji görnüş: reýhan agaçlarynyň arasyndaky atlylar (7—17)

   • «Ýehowa ýene⁠-⁠de Siona göwünlik berer» (17)

  • 2⁠-⁠nji görnüş: dört şah we dört ussa (18—21)

 • 2

  • 3⁠-⁠nji görnüş: ölçeg ýüpli adam (1—13)

   • Iýerusalim ölçenýär (2)

   • Ýehowa «otly diwar» kimin (5)

   • Hudaýyň gözüniň görejine degmek (8)

   • Halklar Ýehowanyň tarapyna geçerler (11)

 • 3

  • 4⁠-⁠nji görnüş: baş ruhana gowy eşik berilýär (1—10)

   • Şeýtan baş ruhany Ýuşa garşy çykýar (1)

   • «Men gulum Şahany ibererin» (8)

 • 4

  • 5⁠-⁠nji görnüş: şemdan we iki zeýtun agajy (1—14)

   • Ynsan güýji bilen däl⁠-⁠de, ruhum bilen (6)

   • Kiçi işler bilen başlanan gün ähmiýetsiz hasaplanmasyn (10)

 • 5

  • 6⁠-⁠njy görnüş: uçup barýan golýazma (1—4)

  • 7⁠-⁠nji görnüş: bir uly gap (5—11)

   • Gabyň içindäki aýal «Erbetlikdir» (8)

   • Gap Şyngar ýurduna äkidildi (9—11)

 • 6

  • 8⁠-⁠nji görnüş: dört araba (1—8)

  • Şaha patyşa we ruhany bolar (9—15)

 • 7

  • Ýehowa ýüzüni sallap agyz bekleýänleri höküm edýär (1—14)

   • «Meniň üçin etdiňizmi?» (5)

   • Adalatly höküm çykaryň, biri⁠-⁠biriňize ýagşylyk ediň, ­rehimdar boluň (9)

 • 8

  • Ýehowa Sionda parahatlygy we hakykaty dikeldýär (1—23)

   •  Iýerusalim «wepaly şäher» (3)

   • «Biri⁠-⁠biriňize hakykaty aýdyň» (16)

   • Dabaraly baýramçylyk (18, 19)

   • «Ýehowadan rehim diläliň» (21)

   • On adam ýehudynyň donundan ýapyşar (23)

 • 9

  • Goňşy halklara çykarylan höküm (1—8)

  • Sionyň patyşasy gelýär (9, 10)

   • Pesgöwünli patyşa eşege münüp gelýär (9)

  • Ýehowanyň halky azat bolýar (11—17)

 • 10

  • Butlardan däl⁠-⁠de, Ýehowadan ýagmyr diläň (1, 2)

  • Ýehowa halkyny bir ýere jemlär (3—12)

   • Ýahudadan serdar çykar (3, 4)

 • 11

  • Allanyň çopanyna gulak asmadyk süri (1—17)

   • «Soýulmaga äkidiljek sürä çopançylyk et» (4)

   • «Ýagşylyk» we «Agzybirlik» taýagy (7)

   • Çopanyň haky 30 kümüş teňňe (12)

   • Hazyna atylan pul (13)

 • 12

  • Ýehowa Ýahuda bilen Iýerusalimi gorar (1—9)

   • Iýerusalim «agyr daş» (3)

  • Naýza bilen sanjylana seredip aglarlar (10—14)

 • 13

  • Butlar we ýalan pygamberler ýok edilýär (1—6)

   • Ýalan pygamberler utanja galar (4—6)

  • Çopan öldüriler (7—9)

   • Üçünji bölegini arassalaryn (9)

 • 14

  • Hakyky sežde dikeldilýär (1—21)

   • Zeýtun dagy ikä bölünýär (4)

   • Diňe Ýehowa sežde ederler, diňe onuň adyna alkyş aýdarlar (9)

   • Iýerusalimiň duşmanlaryna berlen jeza (12—15)

   • Çatma baýramy (16—19)

   • Ýehowanyň gazanlary mukaddes bolar (20, 21)