Zebur 95:1—11

  • Hudaýa baş egip, gulak asyň!

    • «Şu gün onuň sesine gulak asyň» (7)

    • «Ýüregiňizi gatatmaň» (8)

    • «Olar meniň bilen dynç almaz» (11)

95  Geliň, şatlanalyň, Ýehowa alkyş aýdalyň! Halasgär Arkadagy ýeňiş aýdymy bilen wasp edeliň+.   Oňa alkyş aýdyp, huzuryna baralyň+,Geliň, ýeňiş aýdymyny aýdalyň.   Sebäbi Ýehowa beýik Hudaýdyr.Ähli taňrylardan beýik Patyşadyr+.   Zeminiň düýbi, daglaryň depesi onuň elindedir+.   Deňzi ýaradan oldur, deňziň eýesi oldur+,Toprak hem elleriniň işidir+.   Geliň, baş egip, sežde edeliň!Ýaradanyň, Ýehowanyň huzurynda dyza çökeliň+.   Sebäbi ol Hudaýymyzdyr,Biz bolsa onuň halky,Bizi goýunlary kimin bakýar+. Şu gün onuň sesine gulak asyň+:   «Çöldäki Meribada* we Messada* bolşy ýaly,Ýüregiňizi gatatmaň+.   Ol ýerde ata⁠-⁠babalaryňyz meni synadylar+,Eden işlerimi görseler⁠-⁠de+, maňa garşy çykdylar. 10  Men ol nesli 40 ýyllap ýigrenip: „Olar hemişe öz bilenini edýär,Ýollarymdan ýöremek islemeýär“ diýdim. 11  Men gaharlanyp ant içipdim: „Olar meniň bilen dynç almaz“»+.

Çykgytlar

Manysy: Dawa.
Manysy: Synag; barlag.