Zebur 8:1—9

  • Hudaýyň şöhraty we adamyň mertebesi

    • «Seniň beýik adyňa taý geljek ýokdur!» (1, 9)

    • «Başy ölümli ynsan kimmişin?» (4)

    • Ynsanyň başyna şöhrat täjini geýdirdiň (5)

Aýdymçylaryň ýolbaşçysyna. Gitit*. Dawudyň aýdymy. 8  Eý Ýehowa Hudaýymyz, bütin ýer ýüzündeSeniň beýik adyňa taý geljek ýokdur!Seniň şöhratyň gökden hem beýikdir*+.   Çagalaryň, bäbekleriň alkyşy+,Garşy çykýanlara güýjüňi görkezýär,Ganym duşmanlaryňy dymdyrýar.   Gök asman, Aý we ýyldyzlar seniň elleriň işi,Men olara seredip oýlanýaryn+:   «Ýatlap aladasyny ederiň ýaly,Başy ölümli ynsan kimmişin?»+   Ony perişdelerden sähelçe peseltdiň,Başyna şöhrat täjini geýdirdiň.   Ähli işleriňi oňa tabşyrdyň+,Ähli ýaradan zadyňy ygtyýaryna berdiň*.   Goýun⁠-⁠geçileri, sygyr sürülerini,Ýabany haýwanlary+,   Gögüň guşlaryny, derýa balyklaryny,Deňziň janly⁠-⁠jandaryny eline berdiň.   Eý Ýehowa Hudaýymyz, bütin ýer ýüzündeSeniň beýik adyňa taý geljek ýokdur!

Çykgytlar

Sözlüge serediň.
Başga manysy: Şan⁠-⁠şöhratyň göklerden hem beýikde wasp edilýär.
Ýa⁠-⁠da: aýagynyň astyna goýduň.