Zebur 79:1—13

  • Hudaýyň halky talananda edilen doga

    • «Ýüzügara bolduk» (4)

    • «Adyň hatyrasyna kömek et» (9)

    • «Goňşulara ýedi esse jeza ber» (12)

Asafyň aýdymy+. 79  Ýa Alla, halklar mirasyňy taladylar+,Mukaddes ybadathanaňy haram etdiler+,Iýerusalimi harabaçylyga öwürdiler+.   Gullaryň jesedini guşlara,Wepaly bendeleriň läşini wagşy haýwanlara şam etdiler+.   Iýerusalimde olaryň gany sil deý akdy,Olary jaýlara adam galmady+.   Goňşulara ýüzügara bolduk+,Olar ýaňsylap, üstümizden gülýärler.   Ýehowa, haçana çenli gaharlanarsyň? Ebedilikmi?+ Gazabyň haçana çenli lowlap durar?+   Adyňy çagyrmaýan patyşalyklaryň,Seni äsgermeýän milletleriň başyna gazabyňy inder+.   Sebäbi olar Ýakuby ýok etdiler,Watanyny çöle öwürdiler+.   Bize ata⁠-⁠babalarymyzyň günäsi üçin temmi berme+. Tiz ýetiş, rehim eýle+,Biz ýere siňip barýarys.   Halasgär Hudaýymyz+,Şöhratly adyň hatyrasyna kömek et.Adyň hatyrasyna günälerimizi bagyşla, halas et+. 10  Halklar: «Olaryň Hudaýy nirede?» diýmesin+. Halklaryň öňünde gullaryň gany üçin ar al+,Muny bizem göreli. 11  Tussaglykda oturanlaryň ahy⁠-⁠nalasyny eşit+, Ölüme höküm edilenleri güýçli goluň bilen halas* et+. 12  Eý Ýehowa, goňşulara ýedi esse jeza ber+,Sebäbi olar saňa⁠-⁠da dil ýetirýärler+. 13  Şonda seniň halkyň, öri meýdandaky süriň+,Saňa ebedilik alkyş aýdar,Seni nesilden⁠-⁠nesle şöhratlandyrar+.

Çykgytlar

Başga manysy: azat.