Zebur 62:1—12

  • Alla halas edýär

    • «Men Hudaýyma sabyrly garaşaryn» (1, 5)

    • Hudaýa ýüregiňizi döküň (8)

    • Ynsan bir dem kimindir (9)

    • Baýlyga daýanmaň (10)

Aýdymçylaryň ýolbaşçysyna. Ýedutun*. Dawudyň aýdymy. 62  Men Hudaýa sabyrly* garaşaryn, Ol meni halas eder+.   Ol meniň arkadagym, halasgärim hem galam+.Men hiç haçan ýykylmaryn+.   Siz haçana çenli ejize azar berip, Onuň kastyna çykjak?+Siz ýykyljak bolup duran,Gyşaran diwar ýaly howplusyňyz*.   Olar adamyň mertebesini peseltmek üçin dil düwüşýärler,Ýalan sözden keýp alýarlar. Içinden nälet okap, daşyndan hoşamaý sözleri aýdýarlar+.   Men Hudaýyma sabyrly garaşaryn+,Sebäbi ol maňa umyt berýär+.   Ol meniň arkadagym, halasgärim hem galam.Men hiç haçan ýykylmaryn+.   Hudaý arkadagym hem penamdyr. Ol meni halas eder, şan⁠-⁠şöhrata ýetirer+.   Adamlar, hemişe Hudaýa bil baglaň! Oňa ýüregiňizi döküň+. Sebäbi ol biziň penamyz+. (Sela)   Ynsan ogullary bir dem kimindir,Olar ýöne bir salgym* ýalydyr+. Terezide çekeniňde bugdan hem ýeňildir+. 10  Talaňçylyk bilen baýarys öýtmäň,Ogrulyk bilen döwletiňiz artar öýtmäň, Baýlygyňyz artsa⁠-⁠da, oňa daýanmaň+. 11  «Güýç⁠-⁠kuwwat Alladandyr!»+ diýen sözleri, Hudaý bir sapar aýtdy, men iki sapar eşitdim. 12  Ýehowa, sen wepaly söýgä* baýsyň!+Adamyň eden işine görä hakyny berýärsiň+.

Çykgytlar

Sözlüge serediň.
Ýa⁠-⁠da: ümsüm.
Başga manysy: Siz ony ýykyljak bolup duran, gyşaran diwar ýaly görýärsiňiz.
Ýa⁠-⁠da: boş hyýal.
Sözlüge serediň.