Zebur 48:1—14

  • Sion — Beýik Patyşanyň şäheri

    • Ýer ýüzüniň begenji (2)

    • Şäheri, diňlerini ünsli synlaň (11—13)

Karun ogullarynyň+ aýdymy. 48  Ýehowa beýikdir, alkyşa mynasypdyr,Hudaýymyz öz şäherinde, mukaddes dagyndadyr.   Demirgazykdaky Sion dagy,Beýik Patyşanyň şäheri+ gözeldir,Ýer ýüzüniň begenjidir+.   Onuň berk diňlerindeHudaý penakär hökmünde tanalýar+.   Patyşalar ýygnandylar,Hüjüm etmäge jemlendiler.   Şäheri görende aňk⁠-⁠taňk boldular, Howsala düşdüler, gorkudan ýaňa gaçyp gitdiler.   Olar sandyradylar,Çaga dogurýan aýal kimin dert çekdiler.   Sen gündogar ýelini turuzdyň,Tarşyş gämilerini bölek⁠-⁠bölek etdiň.   Serkerdebaşy Ýehowanyň şäherine,Hudaýymyzyň galasyna geldik. Gulagymyz bilen eşidenimizi, indi gözümiz bilen gördük.Alla şäheri sarsdyrmaz+. (Sela)   Hudaýym, ybadathanaňa gelip,Wepaly söýgiň* hakda oýlanýarys+. 10  Adyň hem şöhratyň,Bütin dünýä ýaň salýar+. Sag eliň bilen adalaty dikeldýärsiň+. 11  Sion dagy+, Ýahuda galalary,Seniň adyl hökümleriňe şatlanýar+. 12  Sionyň daş⁠-⁠töweregine aýlanyň,Diňlerini sanaň+. 13  Berk diwarlaryna serediň+, Diňlerini ünsli synlaň,Olar hakda geljekki nesillere gürrüň beriň. 14  Ol biziň ebedilik Hudaýymyz bolar+, Bize ebedilik* ýol görkezer+.

Çykgytlar

Sözlüge serediň.
Başga manysy: ömrümiziň ahyryna çenli.