Zebur 3:1—8

  • Howp abansa⁠-⁠da, Hudaýa bil baglaň

    • «Duşmanlarym näme üçin köpeldi?» (1)

    • «Eý Ýehowa, sen halas edýärsiň!» (8)

Ogly Abselimden gaçyp ýören mahaly+ Dawudyň ýazan aýdymy. 3  Eý Ýehowa, duşmanlarym näme üçin köpeldi?+ Maňa garşy çykýanlar sanardan köp+.   Adamlar men hakda: «Hudaý ony halas etmez»+ diýýärler. (Sela*)   Emma sen galkanymsyň, eý Ýehowa!+Şan⁠-⁠şöhrat berip+, gaýratymy artdyrýarsyň!+   Men Ýehowany çagyraryn,Ol mukaddes dagyndan+ jogap berer. (Sela)   Başymy ýassyga goýup, süýji uka giderin,Sag⁠-⁠aman ukudan oýanaryn.Sebäbi Ýehowa meniň daýanjym+.   On müňlerçe adam gabasa⁠-⁠da,Men olardan gorkmaryn+.   Aýaga gal, eý Ýehowa! Dadyma ýetiş+, eý Allam! Duşmanlarymyň äňine ur,Erbetleriň dişini döw+.   Eý Ýehowa, sen halas edýärsiň!+ Halkyňa bereket berýärsiň. (Sela)

Çykgytlar

Sözlüge serediň.