Zebur 132:1—18

  • Hudaý Dawudy we Siony saýlaýar

    • «Saýlanyňdan ýüz öwürme» (10)

    • Ruhanylar gutulyş donuny geýer (16)

Zyýarat aýdymy*. 132  Eý Ýehowa, Dawudy,Onuň çeken jebir⁠-⁠jepasyny ýada sal+.   Ol Ýehowa ant içipdi,Ýakubyň gudratly Hudaýyna şeýle wada beripdi+:   «Men çadyryma, öýüme girmerin+, Düşegime geçip ýatmaryn.   Gözlerimi ýummaryn,Kirpiklerimi gyrpmaryn.   Ýehowanyň sandygy üçin mekan,Ýakubyň Hudaýy üçin gözel çadyr tapýançam köşeşmerin»+.   Ol* hakda Efrafada eşitdik+,Ony tokaýdan tapdyk+.   Geliň, Allanyň mekanyna gideliň+,Basgançagynyň öňünde baş egeliň+.   Eý Ýehowa, aýaga gal,Beýik güýjüň nyşany bolan sandygyň bilen mekanyňa gir+.   Ruhanylaryň adalat donuny egnine atsyn,Saňa wepaly bendeleriň joşup aýdym aýtsyn. 10  Guluň Dawudyň hatyrasyna,Saýlanyňdan ýüz öwürme+. 11  Ýehowa Dawuda ant içip,Beren sözünde durar: «Seniň nesliňden bir adamTagtyňda oturar+. 12  Eger ogullaryň ähtimi saklasalar,Öwüt⁠-⁠nesihatlarymy* unutmasalar+,Olaryň ogullary hemSeniň tagtyňda ebedilik oturarlar»+. 13  Sebäbi Ýehowa Siony saýlady+,Öz mekany etmek isledi+: 14  «Şu ýer meniň ebedilik mekanym.Men ol ýerde ýaşamak isleýärin+. 15  Men şähere bereket ýagdyraryn,Garyp⁠-⁠gasarlaryny çörekden doýraryn+. 16  Ruhanylarynyň egnine gutulyş donuny ataryn+,Wepaly gullarym joşup aýdym aýdarlar+. 17  Şol ýerde Dawudyň güýjüne güýç goşaryn, Saýlanym üçin çyra taýýarlaryn+. 18  Başynyň täji öwşün atar+,Duşmanlaryny masgara ederin».

Çykgytlar

Sözlüge serediň.
Belki, äht sandygy.
Ýa⁠-⁠da: Ýatlatmalarymy.