Zebur 130:1—8

  • «Seni umytsyzlyk ummanyndan çagyrdym»

    • «Sen günämizi sanan bolsadyň» (3)

    • Ýehowa örän geçirimli (4)

    • «Men sabyrsyzlyk bilen Ýehowa garaşýaryn» (6)

Zyýarat aýdymy*. 130  Ýehowa, seni umytsyzlyk ummanyndan çagyrdym+.  Eý Ýehowa, ahy⁠-⁠nalamy eşit, Dady⁠-⁠perýadymy diňle.   Ýah*, sen günämizi sanan bolsadyň,Huzuryňda kim durup bilerdi, eý Ýehowa?+   Sen örän geçirimli+,Şonuň üçin adamlar saňa çuňňur hormat goýýarlar*+.   Men Ýehowa umyt baglaýaryn,Bütin ýüregim bilen oňa umyt edýärin,Beren wadasyna garaşýaryn.   Daň ataryna howlugýan garawullardan beter,Daň ataryna garaşýan garawullardan beter+,Men sabyrsyzlyk bilen Ýehowa garaşýaryn+.   Ysraýyl hem Ýehowa garaşsyn,Sebäbi Ýehowanyň söýgüsi hiç haçan sowaýan däldir+,Halasgärimiz güýç⁠-⁠kuwwatlydyr.   Ol ysraýylyň ähli günäsini geçer.

Çykgytlar

Sözlüge serediň.
«Ýah» Ýehowa adynyň gysgaldylan görnüşi.
Sözme⁠-⁠söz: senden gorkýarlar.