Zebur 128:1—6

  • Ýehowadan gorkýan adam bagtly

    • Aýalyň miweli üzüm agajy kimindir (3)

    • «Iýerusalimiň abadançylygyny görersiň» (5)

Zyýarat aýdymy*. 128  Ýehowadan gorkýan+,Ýollaryndan ýöreýän adam bagtlydyr!+   Sen der döküp alan hasylyňy iýersiň, Bagtly ýaşarsyň, döwran sürersiň+.   Aýalyň öýüňde miweli üzüm agajy kimin bolar+,Ogullaryň zeýtun nahallary kimin saçak başynda oturar.   Ýehowadan gorkýan adamŞeýle bereketlere eýe bolar+.   Ýehowa saňa Siondan bereket berer, Ömürboýy Iýerusalimiň abadançylygyny görersiň+.   Sen agtyk⁠-⁠çowluklaryňa guwanarsyň. Goý, Ysraýylda parahatlyk bolsun!

Çykgytlar

Sözlüge serediň.