Zebur 122:1—9

  • Iýerusalimiň abadançylygy hakda edilen doga

    • Ýehowanyň öýüne begenip gidýärin (1)

    • Jaýlar biri⁠-⁠birine golaý salnandyr (3)

Dawudyň zyýarat aýdymy*. 122  Maňa: «Ýehowanyň öýüne gideli» diýenlerinde, Begenjimiň çägi bolmady+.   Eý Iýerusalim, biz seniň derwezeleriň öňünde durus+.   Iýerusalim uly şäherdir,Jaýlary biri⁠-⁠birine golaý salnandyr+.   Ýahyň* taýpalary şähere barýar.Ysraýyla berlen kanuna görä,Ýehowanyň adyna alkyş aýtmaga barýar+.   Ol şäherde höküm tagtlary+,Dawudyň öýüniň tagtlary dikilendir+.   Iýerusalimiň abadançylygy hakda doga ediň+. Eý şäher, seni söýýänler aman⁠-⁠esen ýaşar.   Goý, şäherde parahatlyk höküm sürsün!Goý, diňlerinde asudalyk bolsun!   Aga⁠-⁠inilerimiň, dost⁠-⁠ýarlarymyň hatyrasyna: «Goý, şäherde parahatlyk bolsun!» diýerin.   Ýehowa Hudaýymyzyň öýüniň hatyrasyna+,Şäheriň abadançylygyny dilärin.

Çykgytlar

Sözlüge serediň.
«Ýah» Ýehowa adynyň gysgaldylan görnüşi.