Zebur 100:1—5

  • Ýaradana şükür ediň

    • «Ýehowa begenip gulluk ediň» (2)

    • Bizi ýaradan Hudaýdyr (3)

Minnetdarlyk aýdymy. 100  Ýer ýüzi, Ýehowany ýeňiş aýdymy bilen wasp ediň!+  Ýehowa begenip gulluk ediň+, Şatlykdan ýaňa gygyryp, huzuryna baryň.   Ýehowanyň hak Hudaýdygyny bilip goýuň+. Bizi ol ýaratdy, biz onuňky*+. Biz onuň halky, örüsiniň goýunlary+.   Minnetdarlyk bilen derwezelerinden giriň+,Alkyş aýdyp, howlularyna baryň+. Alla şükür ediň, adyny wasp ediň+.   Ýehowa ýagşydyr+,Wepaly söýgüsi* ebedidir.Wepadarlygy nesilden⁠-⁠nesle dowam edýändir+.

Çykgytlar

Başga manysy: biz öz⁠-⁠özümizi ýaratmadyk.
Sözlüge serediň.