Zebur 10:1—18

  • Ýehowa ejizlere kömek edýär

    • Erbet adam: «Hudaý ýok» diýýär (4)

    • Ezilenler Ýehowa umyt baglaýar (14)

    • «Ýehowa ebedi Patyşadyr» (16)

ל [Lam] 10  Eý Ýehowa, menden näme üçin uzakda durýarsyň? Aladaly günümde näme üçin gizlenýärsiň?+   Erbet we tekepbir adam ejizi yzarlaýar+,Emma öz pälinden tapýar+.   Erbet adam erbet işlerine buýsanýar+,Açgöz adama alkyş aýdýar*,נ [Nun]Ýehowa hormat goýmaýar.   Tekepbir, erbet adam Allany gözlemeýär.Ol içinden: «Hudaý ýok»+ diýýär.   Eden işi ugruna bolýar+,Duşmanlarynyň üstünden gülýär.Emma seniň hökümleriňe akyl ýetirip bilmeýär+.   Ol içinden: «Men ýykylmaryn.Bir nesil öter, başga nesil geler,Emma men betbagtçylyk görmerin»+ diýýär. פ [Pe]   Agzyndan gargyş, haýbatly, ýalan sözler çykýar+,Dili bilen bitmejek ýara salýar+.   Obanyň çetinde bukuda ýatýar,Bigünä adamyň janyny alýar+, ע [Aýn] Awundan gözüni sowmaýar+.   Arslan kimin peýläp ýatýar+. Ejizi tutmak üçin garaşýar, Ony tora salýar+. 10  Tutan awuny tüýt⁠-⁠müýt edýär,Ejizi penjesinde gysýar. 11  Ol içinden: «Hudaý görmeýär+, Gözüni sowýar, Erbet işlere ünsem bermeýär» diýýär+. ק [Kap] 12  Eý Ýehowa, aýaga gal!+Eý Hudaý jan, kömek et!+ Ejizleri unutma+. 13  Erbet adam näme üçin Hudaýy äsgermeýär? Ol içinden: «Allanyň öňünde jogap bermerin» diýýär. ר [Reş] 14  Emma sen ejir çekýänleri görýärsiň. Halas etmek üçin nazar salýarsyň+. Ezilenler saňa umyt baglaýar+,Ýetimlere kömek edýärsiň+. ש [Şin] 15  Erbediň, zalymyň elini döw+.Şonda näçe agtarsaň⁠-⁠da,Erbetligini tapmarsyň. 16  Ýehowa ebedi Patyşadyr+, Zalym milletler ýer ýüzünden ýok bolar+. ת [Taw] 17  Eý Ýehowa, ýumşaklaryň dilegine jogap ber+. Olara güýç⁠-⁠kuwwat ber*+, nazar sal+. 18  Ýetimleriň, ezilenleriň hakyny alyp ber+.Goý, başy ölümli ynsan olary gorkuzmasyn+.

Çykgytlar

Başga manysy: Açgöz adam özüni öwýär.
Ýa⁠-⁠da: Olaryň ýüregini berkit.