Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Zebur kitaby

Baplar

Gysga mazmuny

 • 1

  • Iki ýol

   • Hudaýyň kanunyny söýüň (2)

   • Dogruçyl adam miweli agaç ýalydyr (3)

   • Erbetler saman kimindir (4)

 • 2

  • Ýehowa we onuň saýlany

   • Ýehowa halklaryň üstünden gülýär (4)

   • Ýehowa patyşa belleýär (6)

   • Ogluny hormatlaň (12)

 • 3

  • Howp abansa⁠-⁠da, Hudaýa bil baglaň

   • «Duşmanlarym näme üçin köpeldi?» (1)

   • «Eý Ýehowa, sen halas edýärsiň!» (8)

 • 4

  • Hudaýa bil baglaýan adamyň dogasy

   • «Gaharlansaňyz⁠-⁠da, günä etmäň» (4)

   • «Süýji uka giderin» (8)

 • 5

  • Ýehowa dogruçyla pena bolýar

   • Hudaý erbetligi ýigrenýär (4, 5)

   • «Meni dogry ýodalaryňdan ýöret» (8)

 • 6

  • Dileg

   • Ölen adam Hudaýa alkyş aýdyp bilmeýär (5)

   • Hudaý perýady eşidýär (9)

 • 7

  • Ýehowa — adyl Kazy

   • «Eý Ýehowa, maňa adyl höküm çykar» (8)

 • 8

  • Hudaýyň şöhraty we adamyň mertebesi

   • «Seniň beýik adyňa taý geljek ýokdur!» (1, 9)

   • «Başy ölümli ynsan kimmişin?» (4)

   • Ynsanyň başyna şöhrat täjini geýdirdiň (5)

 • 9

  • Hudaýyň ajaýyp işlerini yglan etmek

   • Ýehowa galadyr (9)

   • Hudaýyň adyny bilýänler, oňa bil baglaýar (10)

 • 10

  • Ýehowa ejizlere kömek edýär

   • Erbet adam: «Hudaý ýok» diýýär (4)

   • Ezilenler Ýehowa umyt baglaýar (14)

   • «Ýehowa ebedi Patyşadyr» (16)

 • 11

  • Ýehowa penadyr

   • «Ýehowa mukaddes ybadathanasyndadyr» (4)

   • Hudaý zorlugy söýýäni ýigrenýär (5)

 • 12

  • Ýehowa aýaga galýar

   • Hudaýyň sözi arassa (6)

 • 13

  • Ýehowanyň halas etmegine garaşmak

   • «Eý Ýehowa, haçana çenli?» (1, 2)

   • Ýehowa bol bereket berýär (6)

 • 14

  • Akylsyz adam

   • «Ýehowa ýok» (1)

   • «Ýagşylyk edýän ýok» (3)

 • 15

  • Ýehowanyň çadyrynda kim myhman bolar?

   • Ýüreginde hakykaty aýdýan (2)

   • Töhmet atmaýan (3)

   • Zyýanyna bolsa⁠-⁠da, sözünde durýan adam (4)

 • 16

  • Ýehowa ähli berekediň Gözbaşy

   • «Ýehowa meniň paýym» (5)

   • «Gijelerine oýlanyp, sapak edinerin» (7)

   • Ýehowa meniň sagymda (8)

   • «Sen meni mazarda goýmarsyň» (10)

 • 17

  • Alladan goramagyny dileýär

   • «Ýüregimi barladyň» (3)

   • «Ganatlaryň astynda gizle» (8)

 • 18

  • Halasgär Hudaýa alkyş

   • «Ýehowa penam» (2)

   • Ýehowa wepaly adama wepalydyr (25)

   • Hudaýyň ýoly kämil (30)

   • «Sen pesgöwünlisiň, meni beýgeldýärsiň» (35)

 • 19

  • Hudaýyň ýaradan zatlary we kanuny şaýatlyk edýär

   • «Gökler Hudaýyň şöhratyny yglan edýär» (1)

   • Allanyň kämil kanuny güýjüňe güýç goşýar (7)

   • «Bilmän eden günälerim» (12)

 •   20

  • Hudaý saýlan patyşasyny halas etsin

   • Käbiri söweş arabasyna we atyna bil baglaýar, biz bolsa Ýehowanyň adyny çagyrýarys (7)

 • 21

  • Ýehowa bil baglaýan patyşa bereket alýar

   • Patyşanyň ömrüni uzaltdyň (4)

   • Hudaýyň duşmanlary ýok ediler (8—12)

 • 22

  • Perýat we alkyş

   • «Alla jan, meni näme üçin terk etdiň?» (1)

   • «Eşigim üçin bije atýarlar» (18)

   • Ýygnakda Hudaýy wasp ederin (22, 25)

   • Tutuş zemin Hudaýa tagzym eder (27)

 • 23

  • «Ýehowa meniň Çopanym»

   • «Hiç zada mätäç bolmaryn» (1)

   • «Maňa güýç berýär» (3)

   • «Käsämi doldurýarsyň» (5)

 • 24

  • Şöhratly Patyşa derwezelerden girýär

   • Ýer Ýehowanyňkydyr (1)

 • 25

  • Meni bagyşla, dogry ýoldan ýöret

   • «Ýodalaryňy öwret» (4)

   • Ýehowanyň dosty bolmak (14)

   • «Ähli günälerimi bagyşla» (18)

 • 26

  • Hudaýa wepaly bolmak

   • «Meni barla, eý Ýehowa» (2)

   • Erbet adamlar bilen gatnaşmaýaryn (4, 5)

   • «Gurbanlyk ojagyň daşyndan aýlanaryn» (6)

 • 27

  • Ýehowa janymy goraýan gala

   • Hudaýyň ybadathanasyna guwanmak (4)

   • Ene⁠-⁠atam taşlap gitse⁠-⁠de, Ýehowa gujak açar (10)

   • «Ýehowa umyt bagla» (14)

 • 28

  • Mezmurçynyň dilegi kabul bolýar

   • «Ýehowa güýjüm, galkanym» (7)

 • 29

  • Ýehowanyň haýbatly sesi

   • Mukaddes lybas geýip, tagzym ediň (2)

   • «Şan⁠-⁠şöhratly Hudaý gögi gümmürdedýär» (3)

   • «Ýehowa halkyna güýç⁠-⁠kuwwat berýär» (11)

 • 30

  • Ýas toýa öwrülýär

   • Hudaý ömürboýy ýagşylyk edýär (5)

 • 31

  • Ýehowa Penam

   • «Janymy saňa ynandym» (5)

   • Ýehowa wepaly Hudaý (5)

   • Hudaýyň ýagşylygynyň çägi ýok (19)

 • 32

  • Günäsi bagyşlanan adam bagtly

   • «Günälerimi boýun aldym» (5)

   • Hudaý saňa düşünje berýär (8)

 • 33

  • Ýaradana alkyş aýdyň

   • «Onuň şanyna täze aýdym aýdyň» (3)

   • Ýehowanyň sözi we demi bilen ýaradylan zatlar (6)

   • Ýehowanyň halky bagtly (12)

   • Ýehowa nazar salýar (18)

 • 34

  • Ýehowa gullaryny halas edýär

   • «Adyny arşa galdyralyň!» (3)

   • Ýehowanyň perişdesi goraýar (7)

   • «Ýehowany synaň, goldaw berişini görüň» (8)

   • Onuň süňkleriniň hiç biri döwülmez (20)

 • 35

  • Duşmanlardan halas et

   • Duşmanlar derbi⁠-⁠dagyn ediler (5)

   • Märekäniň öňünde Hudaýy wasp ederin (18)

   • Sebäpsiz ýere ýigrenýärler (19)

 • 36

  • Hudaýyň wepaly söýgüsi meniň üçin gymmatly!

   • Erbet adam Hudaýdan gorkmaýar (1)

   • Hudaý — ýaşaýşyň Gözbaşy (9)

   • «Seniň nuruň bize şöhle saçýar» (9)

 • 37

  • Ýehowa bil baglaýanlar döwran sürer

   • Zalymlar üçin janyňy ýakma (1)

   • «Ýehowanyň işlerine ýürekden şatlan» (4)

   • «Goý, Ýehowa saňa ýol görkezsin» (5)

   • «Ýumşaklar bolsa ýeri miras alar» (11)

   • Dogruçyl adam çöreksiz galmaz (25)

   • Dogruçyl adam ebedi ýaşar (29)

 • 38

  • Toba edýän adamyň dilegi

   • «Gaýgy⁠-⁠aladadan ýaňa bilim bükülýär» (6)

   • Ýehowa özüne garaşýanlara jogap berýär (15)

   •  «Ýazygym sebäpli bagrym dilim⁠-⁠dilim boldy» (18)

 • 39

  • Gysga ömür

   • Ynsan ömri bir dem ýaly (5, 11)

   • Gözýaşlaryma biperwaý garama (12)

 • 40

  • Deňsiz⁠-⁠taýsyz Hudaýa alkyş aýdyň

   • Hudaýyň işleri sanardan köp (5)

   • Hudaý mal gurbanlyklaryny talap etmeýär (6)

   • «Eý Hudaýym, islegiňi berjaý edip şatlanýaryn» (8)

 • 41

  • Keselläp ýatan adamyň dogasy

   • Hudaý syrkaw adamyň aladasyny edýär (3)

   • Ýakyn dostum arkamdan pyçak sokdy (9)

 • 42

  • Beýik Halasgäre alkyş

   • «Maralyň akar suwy küýseýşi ýaly, ýa Allam, janym saňa hyzmat etmek isleýär» (1, 2)

   • «Näme üçin gamlanýarsyň, eý janym?» (5, 11)

   • «Hudaýa garaş» (5, 11)

 • 43

  • Adyl Kazy halas edýär

   • «Nuruňy saç, hakykatyňy aç» (3)

   • «Näme üçin gamlanýarsyň, eý janym?» (5)

   • «Hudaýa garaş» (5)

 • 44

  • Ýa Alla, bize kömek et

   • «Sen duşmanlardan halas etdiň» (7)

   • «Damagy çalynjak goýun kimin görýärler» (22)

   • «Eý hemaýatkärimiz, aýaga gal!» (26)

 • 45

  • Saýlanan patyşanyň toýy

   • Şirin sözler (2)

   • «Hudaý saňa ebedilik patyşalyk berdi» (6)

   • Patyşa gözelligiňe maýyl bolar (11)

   • Ogullary ýer ýüzünde han bolar (16)

 • 46

  • Hudaý penamyz

   • Hudaýyň täsin işleri (8)

   • Hudaý ýeriň dört künjeginde uruşlary togtadýar (9)

 • 47

  • Hudaý ýer ýüzüniň Patyşasy

   • «Ýehowa haýbatlydyr!» (2)

   • Allany wasp ediň! (6, 7)

 • 48

  • Sion — Beýik Patyşanyň şäheri

   • Ýer ýüzüniň begenji (2)

   • Şäheri, diňlerini ünsli synlaň (11—13)

 • 49

  • Baýlyga bil baglamak akylsyzlyk

   • Ynsan doganyny halas edip bilmez (7, 8)

   • Hudaý mazardan halas eder (15)

   • Baýlyk ölümden halas etmez (16, 17)

 • 50

  • Hudaý wepaly we erbet adamlaryň Kazysy

   • Hudaýa gurbanlyk berip, äht baglaşanlar (5)

   • «Hudaý Kazydyr» (6)

   • Hudaý ähli haýwanlaryň eýesi (10, 11)

   • Hudaý erbetleri paş edýär (16—21)

 • 51

  • Toba eden adamyň dogasy

   • Ejemiň göwresinde galanymdan bäri günälidirin (5)

   • «Günämden arassala» (7)

   • «Maňa päk ýürek ber» (10)

   • Alla toba edýäni halaýar (17)

 • 52

  • Hudaýyň ýagşylygyna bil baglamak

   • Zalymlygyna öwünýänler üçin duýduryş (1—5)

   • Hudaýsyz adam mal⁠-⁠mülküne daýanýar (7)

 • 53

  • Akylsyz adam

   • «Ýehowa ýok» (1)

   • «Ýagşylyk edýän ýok» (3)

 • 54

  • Duşmanlaryň arasynda edilen doga

   • Hudaý hemaýat berýär (4)

 • 55

  • Dosty dönüklik edende

   • Jana⁠-⁠jan dosty kemsidýär (12—14)

   • «Gaýgy⁠-⁠aladaňy Ýehowa tabşyr» (22)

 • 56

  • Yzarlamalarda edilen doga

   • «Hudaýyma bil baglaryn» (4)

   • «Gözýaşlarymy meşigiňde sakla» (8)

   • «Ynsan maňa näme edip biler?» (4, 11)

 • 57

  • Dileg

   • Hudaýyň ganatlarynyň astynda pena taparyn (1)

   • Duşmanlarym gazan çukuryna düşsün (6)

 • 58

  • Hudaý ýer ýüzüniň Kazysy

   • Erbetlere jeza berilsin (6—8)

 •   59

  • Hudaý galkanym hem galam

   • «Dönüklere rehim etme» (5)

   • «Gudratyň hakda aýdym aýdaryn» (16)

 • 60

  • Hudaý duşmanlaryny ýeňýär

   • «Ynsan halas edip bilmez, garaşanyňa degmez» (11)

   • «Hudaýymyz güýç⁠-⁠kuwwat berer» (12)

 • 61

  • Hudaý duşmandan goraýan berk diň

   • «Çadyryňda ebedilik ýaşaryn» (4)

 • 62

  • Alla halas edýär

   • «Men Hudaýyma sabyrly garaşaryn» (1, 5)

   • Hudaýa ýüregiňizi döküň (8)

   • Ynsan bir dem kimindir (9)

   • Baýlyga daýanmaň (10)

 • 63

  • Hudaýy küýsemek

   • «Wepaly söýgiň janymdan hem süýjüdir» (3)

   • «Sen maňa iň gowy paý berersiň» (5)

   • Uzak gije Hudaý hakda oýlanýaryn (6)

   • Ýüregim Hudaýa bagly (8)

 • 64

  • Duzaklardan gora

   • Hudaý olary atar (7)

 • 65

  • Hudaý ýeriň aladasyny edýär

   • «Dogalary eşidýän Hudaý» (2)

   • Hudaýyň çagyran adamy bagtlydyr (4)

   • Alla bereket berýär (11)

 • 66

  • Hudaý täsin işleri edýär

   • «Geliň, Allanyň işlerini görüň!» (5)

   • «Beren wadalarymy berjaý ederin» (13)

   • Hudaý dogalary diňleýär (18—20)

 • 67

  • Ýer ýüzi Hudaýdan gorksun

   • Ýer ýüzi Hudaýyň ýoluny bilsin (2)

   • Halklar Alla alkyş aýtsyn (3, 5)

   • «Alla bereket berer» (6, 7)

 • 68

  • Hudaýyň duşmanlary dargasyn

   • «Ýetimleriň atasy» (5)

   • Hudaý mätäje ýaşara jaý berýär (6)

   • Zenanlar hoş habary ýaýradýar (11)

   • Sylag hökmünde berlen adamlar (18)

   • Ýehowa her gün ýükümizi göterýär (19)

 • 69

  • Alladan halas etmegini dileýär

   • «Seniň öýüňe bolan yhlasym içimde ot kimin ýandy» (9)

   • «Tizräk maňa jogap ber» (17)

   • «Suwsanymda turşy şerap berdiler» (21)

 • 70

  • Dadyma ýetiş!

   • «Dadyma tiz ýetiş!» (5)

 • 71

  • Garrylaryň daýanjy

   • Ýaşlygymdan bäri Hudaýa bil baglaýaryn (5)

   • «Güýç⁠-⁠gurbatym gaçanda» (9)

   • Ýaşlygymdan bäri Hudaý maňa tälim berýär (17)

 • 72

  • Hudaýyň bellän patyşasy parahatlykda höküm sürýär

   • «Dogruçyllar döwran sürsün» (7)

   • Ol deňizden⁠-⁠deňze höküm sürer (8)

   • Zorluk⁠-⁠sütemden gutarar (14)

   • Galla köp bolar (16)

   • Hudaýyň adyna ebedilik alkyş aýdylsyn (19)

 • 73

  • Hudaýhon adam şan⁠-⁠şöhrat gazanýar

   • «Dogry ýoldan tas sowlupdym» (2)

   • «Uzakly gün agyr dert çekdim» (14)

   • Hudaýyň mukaddes mekanyna girdim (17)

   • Erbetler typançak ýerde durar (18)

   • Hudaý bilen dostlaşmagy saýladym (28)

 • 74

  • Hudaý halkyny ýatlasyn

   • Hudaýyň gadymy günlerde eden işleri (12—17)

   • Duşmanlaryň sözlerini unutma (18)

 • 75

  • Hudaý adalatly höküm çykarýar

   • Erbetler Ýehowanyň käsesinden içerler (8)

 • 76

  • Hudaý Sionyň duşmanlaryny ýeňýär

   • Hudaý ýumşaklary halas edýär (9)

   • Tekepbir duşmanlar peseldiler (12)

 • 77

  • Agyr günde edilen dileg

   • Hudaýyň eden işleri hakda oýlanýaryn (11, 12)

   • Alla taý geljek barmy? (13)

 • 78

  • Aladaçyl Hudaý we imansyz ysraýyl halky

   •  Geljekki nesillere aýdyp beriň (2—8)

   • «Hudaýa iman etmediler» (22)

   • «Asmandan galla berdi» (24)

   • «Ysraýylyň Mukaddes Hudaýynyň ýüregine ýara saldylar» (41)

   • Müsürden wada berlen ýurda çenli (43—55)

   • Olar Hudaýy synadylar (56)

 • 79

  • Hudaýyň halky talananda edilen doga

   • «Ýüzügara bolduk» (4)

   • «Adyň hatyrasyna kömek et» (9)

   • «Goňşulara ýedi esse jeza ber» (12)

 • 80

  • Ysraýylyň Çopanyndan kömek soraýarlar

   • «Eý Hudaý, ýagşy günleri gaýtaryp ber!» (3)

   • Ysraýyl — Hudaýyň üzümçiligi (8—15)

 • 81

  • Gulak asmaga çagyryş

   • Başga taňra sežde etmäň (9)

   • Meni diňlän bolsadyňyz (13)

 • 82

  • «Adalatly höküm çykaryň»

   • Hudaý taňrylaryň arasynda höküm çykarýar (1)

   • Garyplaryň hakyny alyp beriň (3)

   • «Siz taňrylar» (6)

 • 83

  • Duşmanlaryň arasynda edilen doga

   • «Eý Hudaý, sesiňi çykarman durma!» (1)

   • Duşmanlar şemala tozaýan saman kimindir (13)

   • Hudaýyň ady — Ýehowa (18)

 • 84

  • Hudaýyň mukaddes çadyryny küýsemek

   • Guşlar özüne höwürtge ýasaýar (3)

   • «Howlularyňda geçiren bir günüm» (10)

   • «Hudaýym güneşimdir, galkanymdyr» (11)

 • 85

  • Gowy günleri gaýtaryp ber!

   • Hudaý wepaly gullaryna parahatlyk hakda öwüt⁠-⁠nesihat berýär (8)

   • Söýgi bilen wepadarlyk duşuşar (10)

 • 86

  • Ýehowa taý geljek ýok

   • Ýehowa geçirimli (5)

   • Halklar Ýehowa tagzym ederler (9)

   • «Maňa ýollaryňy öwret» (11)

   • «Bütin kalbym bilen senden gorkaýyn» (11)

 • 87

  • Sion — hak Hudaýyň şäheri

   • «Ol Sionda doguldy» (4—6)

 • 88

  • Ölümden goramagy dileýär

   • «Mazaryň gyrasynda durun» (3)

   • Her säher saňa doga edýärin (13)

 • 89

  • Ýehowanyň wepaly söýgüsi hakda aýdym

   • Dawut bilen baglaşylan äht (3)

   • Dawudyň nesli ebedilik höküm sürer (4)

   • Saýlanan adam Hudaýa: «Atam» diýýär (26)

   • Dawut bilen baglaşylan äht bozulmaz (34—37)

   • Ynsan mazardan gutulmaz (48)

 • 90

  • Hudaý ebedilik bar, ynsan ömri gysga

   • Müň ýyl bir gün ýaly geçip gidýär (4)

   • Ömrümiz 70—80 ýyldyr (10)

   • «Bize dogry ýaşamagy öwret» (12)

 • 91

  • Hudaýyň gizlin ýerinde pena tapmak

   • Guş awçysyndan halas et (3)

   • Hudaýyň ganatlary pena bolar (4)

   • On müňüsi ýykylar, saňa zyýan ýetmez (7)

   • Perişdelerine goramagy buýrar (11)

 • 92

  • Ýehowa hemmelerden beýikdir

   • Allanyň ajaýyp işleri beýikdir, düşünjesi çuňdur! (5)

   • «Dogruçyl adam palma agajy kimin pajarlap öser» (12)

   • Garrylyk çagynda miwe berer (14)

 • 93

  • Göklerde oturan Ýehowa güýçlüdir

   • «Ýehowa Patyşa boldy!» (1)

   • «Seniň öwüt⁠-⁠ündewiň ynama mynasypdyr» (5)

 • 94

  • Ar alýan Hudaýym

   • «Erbetler haçana çenli döwran sürer?» (3)

   • Ýahyň terbiýesi bagtly edýär (12)

   • Hudaý halkyny taşlaýan däldir (14)

   • Kanunyň adyndan adalatsyzlyk edilýär (20)

 • 95

  • Hudaýa baş egip, gulak asyň!

   • «Şu gün onuň sesine gulak asyň» (7)

   • «Ýüregiňizi gatatmaň» (8)

   • «Olar meniň bilen dynç almaz» (11)

 •   96

  • «Ýehowanyň şanyna täze aýdym aýdyň»

   • Ýehowa öwgä mynasypdyr (4)

   • Taňrylar dereksizdir (5)

   • Mukaddes lybas geýip tagzym ediň (9)

 • 97

  • Ýehowa taňrylardan has şöhratly

   • «Ýehowa Patyşa boldy!» (1)

   • Ýehowany söýýänler, erbetligi ýigreniň (10)

   • «Dogruçyl ynsana yşyk nur saçdy» (11)

 • 98

  • Halasgär Ýehowa adalatly höküm çykarýar

   • Ýehowa halasgärdigini görkezdi (2, 3)

 • 99

  • Ýehowa — mukaddes Patyşa

   • Tagty keruplaryň ýokarsynda (1)

   • Hudaý bagyşlaýar we temmi berýär (8)

 • 100

  • Ýaradana şükür ediň

   • «Ýehowa begenip gulluk ediň» (2)

   • Bizi ýaradan Hudaýdyr (3)

 • 101

  • Patyşa wepaly bolar

   • «Tekepbirlere çydap bilmerin» (5)

   • «Wepaly adamlara ýagşylyk ederin» (6)

 • 102

  • Alaçsyz galan adamyň dogasy

   • «Ýeke oturan guş ýaly boldum» (7)

   • «Ömrüm kölege kimin ýitip barýar» (11)

   • «Ýehowa Siony dikelder» (16)

   • Ýehowa hemişelik bolar (26, 27)

 • 103

  • «Men Ýehowa alkyş aýdaryn!»

   • Hudaý günälerimizi daşlaşdyrýar (12)

   • Hudaý — rehimdar Ata (13)

   • Toprakdandygymyz Hudaýyň ýadynda (14)

   • Ýehowanyň tagty we hökümdarlygy (19)

   • Perişdeler Hudaýyň sözüni berjaý edýärler (20)

 • 104

  • Ýaradylan täsin zatlar üçin alkyş aýdyň

   • «Ýer hiç haçan sarsmaz» (5)

   • Çörek we şerap ynsan üçindir (15)

   • «Seniň işleriň köpdür!» (24)

   • «Janyny alsaň, gara topraga siňýärler» (29)

 • 105

  • Ýehowa halkyna wepaly

   • Hudaý ähtini unutmaýar (8—10)

   • «Saýlanlaryma degmäň» (15)

   • Alla Ýusubyň gul bolmagyna ýol berýär (17—22)

   • Hudaý Müsürde gudrat görkezýär (23—36)

   • Ysraýyl Müsürden çykýar (37—39)

   • Ybraýyma beren wadasy Hudaýyň ýadynda (42)

 • 106

  • Gadyr bilmez ysraýyl halky

   • Allanyň işlerini tiz unutdylar (13)

   • Hudaýyň şöhratyny göläniň şekili bilen çalyşdylar (19, 20)

   • Hudaýyň wadasyna iman etmediler (24)

   • Bagala sežde etdiler (28)

   • Ogul⁠-⁠gyzlaryny jynlara gurbanlyk berdiler (37)

 • 107

  • Täsin işleri üçin Hudaýa şükür ediň

   • Ol dogry ýoldan ýöretdi (7)

   • Suwsanlary gandyrdy, açlary doýurdy (9)

   • Tümlükden azat etdi (14)

   • Sözi bilen sagaltdy (20)

   • Garyby agyr dertden gutarýar (41)

 • 108

  • Hudaýdan ýeňiş dileýär

   • «Ynsan halas edip bilmez, garaşanyňa degmez» (12)

   • «Hudaýymyz güýç⁠-⁠kuwwat berer» (13)

 • 109

  • Biçäräniň dogasy

   • «Wezipesi başga birine berilsin» (8)

   • Hudaý garybyň sagynda durar (31)

 • 110

  • Mäliksadyk ýaly patyşa hem ruhany

   • «Duşmanlaryň arasynda höküm sür» (2)

   • Ýaşlar säher bilen ýere düşen çyg deý bolar (3)

 • 111

  • Uly işleri üçin Ýehowa alkyş aýdyň!

   • Hudaýyň ady mukaddes we haýbatlydyr (9)

   • Ýehowadan gorky akyldarlygyň başydyr (10)

 •  112

  • Dogruçyl adam Ýehowadan gorkýar

   • Gysganman karz berýäniň işi rowaçdyr (5)

   • Dogruçylyň ady hiç haçan unudylmaz (6)

   • Jomart garyp⁠-⁠gasaryň hossarydyr (9)

 • 113

  • Şöhratly Hudaý garyby galdyrýar

   • Ýehowanyň adyna hemişe alkyş aýdyň (2)

   • Hudaý egilýär (6)

 • 114

  • Ysraýyl Müsürden çykýar

   • Deňiz gaçdy (5)

   • Daglar goç kimin bökjekledi (6)

   • Kert gaýadan çeşme akdy (8)

 • 115

  • Diňe Hudaý şöhrata mynasyp

   • Jansyz butlar (4—8)

   • Ýer ýüzi ynsan ogullaryna berlendir (16)

   • «Ölen adamlar Ýaha alkyş aýdýan däldir» (17)

 • 116

  • Minnetdarlyk aýdymy

   • «Ýehowanyň ýagşylyklaryny nädip gaýtaryp bilerin?» (12)

   • «Gutulyş käsesinden içerin» (13)

   • Ýehowa beren wadalarymy berjaý ederin (14, 18)

   • Wepaly gullarynyň ölümi Hudaýa agyr degýär (15)

 • 117

  • «Halklar, Ýehowa alkyş aýdyň!»

   • Hudaýyň wepaly söýgüsi çäksizdir (2)

 • 118

  • Ýeňiş beren Ýehowa şükür ediň

   • Ýahy çagyranymda jogap berdi (5)

   • «Ýehowa meniň tarapymda» (6, 7)

   • Zyňlan daş esasy daş boldy (22)

   • «Ýehowanyň adyndan gelýäne alkyş bolsun!» (26)

 • 119

  • Hudaýyň sözüniň gadyryny biliň

   • «Ýaş ýigit nädip halal ýaşap biler?» (9)

   • «Öwüt⁠-⁠ündewleriňi ýürekden söýýärin» (24)

   • «Sözüňe umyt edýärin» (74, 81, 114)

   • «Seniň kanunlaryňy şeýle bir söýýärin» (97)

   • «Mugallymlarymdan hem paýhasly boldum» (99)

   • «Sözüň aýaklaryma çyra» (105)

   • «Seniň sözüň hakykatdyr» (160)

   • «Kanunyňy söýýänler parahatlykda ýaşaýar» (165)

 • 120

  • Gelmişek parahatlyk isleýär

   • Meni hilegär dilden halas et (2)

   • «Men parahatlyk isleýärdim» (7)

 • 121

  • Ýehowa halkynyň hemaýatkäri

   • «Ýehowa maňa kömek eder» (2)

   • Ýehowa hiç haçan irkilmez (3, 4)

 • 122

  • Iýerusalimiň abadançylygy hakda edilen doga

   • Ýehowanyň öýüne begenip gidýärin (1)

   • Jaýlar biri⁠-⁠birine golaý salnandyr (3)

 • 123

  • Ýehowadan rehimdarlyk diläň!

   • Biz hyzmatkär ýaly Ýehowadan gözümizi aýyrmaýarys (2)

   • «Biz kemsitmeden halys doýduk» (3)

 • 124

  • «Ýehowa arkamyzy almadyk bolsady»

   • Döwlen duzakdan azat bolduk (7)

   • «Ýehowanyň adyny çagyryp halas bolduk» (8)

 • 125

  • Ýehowa halkyny goraýar

   • Daglar Iýerusalimi goraýar (2)

   • «Goý, Ysraýylda parahatçylyk bolsun!» (5)

 • 126

  • Ýesir düşen halk şatlanyp Siona gelýär

   • «Ýehowa biziň üçin täsin işleri etdi» (3)

   • Gözýaş dökenler şatlanar (5, 6)

 • 127

  • Allasyz ähli zat biderekdir

   • «Öýi Ýehowa gurmasa» (1)

   • Perzent Allanyň beren sylagy (3)

 • 128

  • Ýehowadan gorkýan adam bagtly

   • Aýalyň miweli üzüm agajy kimindir (3)

   • «Iýerusalimiň abadançylygyny görersiň» (5)

 • 129

  • Duşman hüjüm edýär, emma ýeňip bilmeýär

   • Siony ýigrenýänler masgara bolar (5)

 • 130

  • «Seni umytsyzlyk ummanyndan çagyrdym»

   • «Sen günämizi sanan bolsadyň» (3)

   •  Ýehowa örän geçirimli (4)

   • «Men sabyrsyzlyk bilen Ýehowa garaşýaryn» (6)

 • 131

  • Ejesiniň gujagyndaky çaga ýaly köşeşdim

   • Elýetmez zatlara kowalaşmadym (1)

 • 132

  • Hudaý Dawudy we Siony saýlaýar

   • «Saýlanyňdan ýüz öwürme» (10)

   • Ruhanylar gutulyş donuny geýer (16)

 • 133

  • Agzybir ýaşalyň!

   • Harunyň başyna çalnan ýag ýaly (2)

   • Hermon dagynyň çygy kimin (3)

 • 134

  • Gijelerine Hudaýa alkyş aýtmak

   • «Mukaddes boluň, elleriňizi galdyryň!» (2)

 • 135

  • Beýik Ýaha alkyş aýdyň

   • Müsürde görkezilen alamatlar we gudratlar (8, 9)

   • «Seniň adyň ebedidir!» (13)

   • Jansyz butlar (15—18)

 • 136

  • Ýehowanyň wepaly söýgüsi ebedidir

   • Gök we ýer akyldarlyk bilen ýaradylandyr (5, 6)

   • Faraon Gyzyl deňizde gark bolýar (15)

   • Alla ruhdan düşen adamy görýär (23)

   • Adamlara we janly⁠-⁠jandarlara iýmit berýär (25)

 • 137

  • Wawilon derýalarynyň kenarynda

   • Biz Sion hakda aýdym aýtmadyk (3, 4)

   • Wawilon haraba öwrüler (8)

 • 138

  • Beýik Ýehowa aladamyzy edýär

   • Çagyranymda jogap berdiň (3)

   • Howp abananda halas edersiň (7)

 • 139

  • Hudaý gullaryny gowy tanaýar

   • Hudaýyň ruhundan gizlenip bolmaz (7)

   • «Şeýle täsin ýaradylypdyryn» (14)

   • «Düwünçekkäm, meni görüpdiň» (16)

   • «Meni ebedi ýaşaýşa eltýän ýoldan ýöret» (24)

 • 140

  • Ýehowa güýçli halasgär

   • Erbet adam ýylan ýaly çakýar (3)

   • Erbet adamlar döwran sürmesin (11)

 • 141

  • Hudaýdan goramagyny dileýär

   • Doga⁠-⁠dilegim tütetgi deý bolsun (2)

   • Dogruçyl käýese, başyma ýag guýlan ýalydyr (5)

   • Erbetler guran toruna düşer (10)

 • 142

  • Yzarlamalarda edilen doga

   • «Gitmäge ýerim ýok» (4)

   • «Ýeke⁠-⁠täk daýanjym» (5)

 • 143

  • Ýagna garaşýan takyrlyk ýaly Hudaýa garaşýaryn

   • «Ýaradan zatlaryň hakda çuňňur oýlanýaryn» (5)

   • «Maňa islegiňi berjaý etmegi öwret» (10)

   • Ruhuň meni ýöretsin (10)

 • 144

  • Ýeňiş hakda doga

   • Başy ölümli ynsan kimmişin? (3)

   • Duşmanlar ýok edilsin (6)

   • Ýehowanyň halky bagtly (15)

 • 145

  • Beýik Patyşa, Hudaýa alkyş aýdyň!

   • «Beýikligiň barada yglan ederin» (6)

   • «Ýehowa ýaradanlarynyň ählisine ýagşylyk edýär» (9)

   • «Wepaly gullaryň saňa alkyş aýdarlar» (10)

   • Hudaýyň patyşalygy ebedidir (13)

   • Hudaý jomartlyk bilen elini açýar (16)

 • 146

  • Adamlara däl⁠-⁠de, Hudaýa bil baglaň

   • Adam ölende, oý⁠-⁠pikiri puç bolýar (4)

   • Hudaý bili bükülenleri dikeldýär (8)

 • 147

  • Hudaýyň söýgi bilen eden gudratly işlerini wasp ediň

   • Ol göwnüçökgünlere göwünlik berýär (3)

   • Ýyldyzlaryň adyny tutup çagyrýar (4)

   • Gary ak ýüň kimin ýazýar (16)

 • 148

  • Ýaradylan zatlar Ýehowany wasp etsin!

   • «Perişdeler, alkyş aýdyň!» (2)

   • Gün, Aý we ýyldyzlar, Hudaýy wasp ediň! (3)

   • Garrylar we ýaşlar, Hudaýa alkyş aýdyň! (12, 13)

 • 149

  • Ýeňiş beren Hudaýa aýdym aýdýarlar

   • Hudaý halkyna guwanýar (4)

   • «Wepaly adamlar üçin uly hormatdyr» (9)

 • 150

  • Ähli ynsanlar Ýaha alkyş aýtsyn!

   • «Ýaha alkyş aýdyň!» (1, 6)