Ýahýa gelen Ylham 9:1—21

  • Bäşinji surnaý (1—11)

  • Birinji beladan soň gelen iki bela (12)

  • Altynjy surnaý (13—21)

9  Bäşinji perişde surnaýyny çalanda+, bir ýyldyzyň gökden aşak inendigini gördüm. Oňa düýpsüz çuňlugyň açary+ berildi.  Ol düýpsüz çuňlugy açanda, ondan uly peçden çykyşy ýaly tüsse çykdy. Çuňlukdan çykan tüsseden ýaňa Gün hem⁠-⁠de howa garaňkyrady+.  Şonda tüsseden çekirtgeler çykyp+, ýer ýüzüne indi. Olara ýer ýüzündäki içýanlaryňky ýaly ygtyýar berildi.  Olara hiç bir ösümlige, gök ota we agaçlara zyýan ýetirmän, diňe maňlaýynda Hudaýyň möhüri basylmadyk adamlara zyýan ýetirmek tabşyryldy+.  Içýan çakan adamyň ejir çekişi ýaly, çekirtgelere hem adamlary öldürmän, bäş aýlap gynamak ygtyýary berildi+.  Şol günler adamlar ölümi agtararlar, ýöne tapyp bilmezler. Olar ölmek islärler, ýöne ölüm olardan gaçar.  Çekirtgeleriň daşky görnüşi söweş atlaryna+ meňzeýärdi. Olaryň kellesinde altyn täje meňzeş bir zat bardy, ýüzleri ynsanyňky ýalydy,  saçlary aýalyňky, dişleri bolsa ýolbarsyňky ýalydy+.  Sowutlary demirden ýasalan ýalydy, ganatlaryny kakanda çykýan ses söweşdäki arabalaryň sesine+ meňzeýärdi. 10  Guýruklarynda bolsa içýanyňky ýaly iňňeler bardy. Olara guýruklary bilen adamlara bäş aýlap zyýan ýetirmek ygtyýary berildi+. 11  Olaryň üstünden düýpsüz çuňlugyň perişdesi+ patyşalyk edýärdi. Perişdäniň ady ýewreýçe Abaddon*, grekçe bolsa Apolliondy*. 12  Birinji bela geçdi. Ine, olardan soň ýene iki bela+ gelýär. 13  Altynjy perişde+ surnaýyny çalanda+, Hudaýyň öňündäki altyn gurbanlyk ojagynyň*+ şahlaryndan ses eşitdim. 14  Ol altynjy surnaýy çalan perişdä: «Beýik Ýewfrat derýasynyň boýunda baglangy dört perişdäni boşadyp goýber»+ diýdi. 15  Ol hem şol sagada, güne, aýa we ýyla taýýarlanan dört perişdäni adamlaryň üçden bir bölegini öldürmekleri üçin boşatdy. 16  Atly goşunyň sany 20 milliondy*, onuň sanyny gulagym bilen eşitdim. 17  Görnüşde* gören atlarymyň we üstünde oturanlaryň görnüşi şeýledi: olaryň sowutlary gyzyl, göm⁠-⁠gök we sarydy, atlaryň kellesi ýolbarsyňka+ meňzeýärdi, agzyndan ot, tüsse hem kükürt çykýardy. 18  Olaryň agzyndan çykýan üç beladan: otdan, tüsseden we kükürtden adamlaryň üçden bir bölegi öldi. 19  Atlaryň bar güýji agzynda we guýrugyndady, sebäbi olaryň guýrugy ýylana meňzeşdi, ýylanyň kellesi hem bardy. Olar guýrugy bilen adamlary çakýardylar. 20  Şu belalardan aman galan adamlar eden işlerine toba etmediler. Olar jynlara we altyndan, kümüşden, misden, daşdan hem⁠-⁠de agaçdan ýasalan görmeýän, eşitmeýän, ýöremeýän heýkellere+ sežde etmeklerini goýmadylar. 21  Şeýle⁠-⁠de olar ganhorlyk, jadygöýlik, ahlaksyzlyk* we ogurlyk edýändigine toba etmediler.

Çykgytlar

Manysy: Heläkçilik.
Manysy: Heläk ediji.
Sözlüge serediň.
Sözme⁠-⁠söz: 20 müňlerçe 10 müňlerdi.
Sözlüge serediň.
Grekçe «porneýa». Sözlüge serediň.