Ýahýa gelen Ylham 14:1—20

  • Guzy we 144 000 adam (1—5)

  • Üç perişdäniň yglan eden habary (6—12)

    • Perişde hoş habary yglan edýär (6, 7)

  • Mesihiň şägirtleri hökmünde ölenler bagtly (13)

  • Ýer ýüzi iki sapar orulýar (14—20)

14  Soňra görsem, Sion dagynda+ Guzy+ we onuň ýanynda 144 000 adam+ durdy. Olaryň maňlaýynda Guzynyň we onuň Atasynyň ady ýazylgydy+.  Men gökden suwuň şaggyldysyna we gök gürrüldisine meňzeş ses eşitdim. Şeýle⁠-⁠de arfada saz çalyp, aýdym aýdýanlaryň sesine meňzeş ses eşitdim.  Olar tagtyň, dört perişdäniň+ we ýaşulularyň+ öňünde täze aýdyma meňzeş aýdym aýdýardylar+. Aýdymy ýerden satyn alnan 144 000⁠-⁠den+ başga hiç kim aýdyp bilmeýärdi.  Olar aýallar bilen özlerini hapalamadylar, päkligini sakladylar+. Guzy nirä gitse, yzyna düşýärler+. Olar ynsanlaryň arasyndan ilkinji miwe+ hökmünde Hudaý we Guzy üçin satyn alnandyr+.  Olar hiç haçan ýalan sözlän däldirler, olaryň ýazygy ýokdur+.  Soňra men asmanda uçup ýören başga bir perişdäni gördüm. Ol ýerde ýaşaýanlaryň ählisine: her millete, her taýpa, her dile we her halka ebedi hoş habary yglan edýärdi+.  Ol batly ses bilen: «Hudaýdan gorkuň, ony şöhratlandyryň, sebäbi höküm etmeli sagady gelip ýetdi+. Ýeri⁠-⁠gögi, deňzi we çeşmeleri Ýaradana+ sežde ediň!» diýýärdi.  Onuň yzyndan gelýän ikinji perişde: «Weýran boldy! Ähli milletlere azgyn* we ahlaksyzlyk* şerabyny içiren+ Beýik Wawilon+ weýran boldy!»+ diýýärdi.  Olaryň yzyndan gelýän üçünji perişde batly ses bilen şeýle diýýärdi: «Kim wagşy haýwana+ we şekiline sežde edip, belligini maňlaýyna ýa⁠-⁠da eline basdyrsa+, 10  ol Hudaýyň gazap käsesine guýlan we hiç zat garylmadyk gahar şerabyndan hem içer+. Ol mukaddes perişdeleriň we Guzynyň gözüniň alnynda kükürt hem⁠-⁠de otda jebir çeker+. 11  Olary gynaýan oduň tüssesi baky we ebedi çykyp durar+. Wagşy haýwana we şekiline sežde edip, adynyň belligini alanlar gije⁠-⁠gündiz dyngysyz jebir çekerler+. 12  Şeýle ýagdaýda mukaddeslere+, ýagny Hudaýyň tabşyryklaryny berjaý edýänlere we Isa berk iman edýänlere+ çydamly bolmak gerekdir». 13  Men gökden şeýle ses eşitdim: «Şuny ýaz: mundan beýläk Halypamyzyň şägirtleri hökmünde ölenler+ bagtlydyr. Hawa, ruh şeýle diýýär: „Goý, olar çeken zähmetinden dynç alsynlar. Sebäbi olaryň eden işleri unudylmaz*“». 14  Soňra men ak bulut gördüm. Onuň üstünde ynsan ogluna meňzeş biri+ otyrdy. Kellesinde altyn täç, elinde bolsa ýiti orak bardy. 15  Ybadathananyň mukaddes ýerinden başga bir perişde çykyp, buludyň üstünde oturana batly ses bilen: «Oragyňy al, orup başla! Sebäbi orak döwri geldi, ýer ýüzüniň hasyly ýetişipdir»+ diýdi. 16  Buludyň üstünde oturan hem oragyny alyp, ýer ýüzüni ordy. 17  Soňra gökdäki ybadathananyň mukaddes ýerinden başga bir perişde çykdy. Onuň hem ýiti oragy bardy. 18  Gurbanlyk ojagyndan* ýene bir perişde çykdy. Oňa oduň üstünden ygtyýar berildi. Ol ýiti orakly perişdä gygyryp: «Ýiti oragyňy alyp, ýer ýüzündäki üzüm salkymlaryny* ýygna, olar bişipdir»+ diýdi. 19  Perişde hem oragyny alyp, ýer ýüzündäki üzümleri ýygdy we olary Hudaýyň gahary bolan uly üzüm sykylýan çukura zyňdy+. 20  Üzümler şäheriň daşynda sykyldy. Üzüm sykylýan çukurdan çykan gan 296 kilometre* çenli akyp, atlaryň agyzzyrygyna çenli ýetdi.

Çykgytlar

Ýa⁠-⁠da: gahar.
Grekçe «porneýa». Sözlüge serediň.
Sözme⁠-⁠söz: ýanlary bilen gidýär.
Sözlüge serediň.
Ýa⁠-⁠da: hoşalaryny.
Sözme⁠-⁠söz: 1 600 stadiýa. Bir stadiý 185 m. Goşmaça maglumata serediň: B14.