Ýahýa gelen Ylham 11:1—19

 • Iki şaýat (1—13)

  • Jul geýip, 1 260 günläp edilen pygamberlik (3)

  • Öldürilip, jaýlanmadyklar (7—10)

  • Üç ýarym günden ýaşaýyş güýji girýär (11, 12)

 • Ikinji beladan soň üçünji bela gelýär (14)

 • Ýedinji surnaý çalynýar (15—19)

  • Hudaýymyzyň we Mesihiniň Patyşalygy (15)

  • Ýer ýüzüni dargadýanlar ýok ediler (18)

11  Şonda maňa ölçeg taýagyna+ meňzeş bir gamyş berlip, şeýle diýildi: «Tur, Hudaýyň ybadathanasynyň mukaddes ýerini we tütetgi ojagyny* ölçe, sežde edýänleri sana.  Ýöne ybadathananyň mukaddes ýeriniň daşyndaky howla degme, ony ölçeme, sebäbi ol başga halklara berlendir. Olar mukaddes şäheri+ 42 aýlap+ basgylarlar.  Men iki şaýadyma jul geýdirip, 1 260 günläp pygamberlik etmäge ibererin».  Iki şaýat iki zeýtun agajyny+ we iki şemdany+ aňladýar. Olar ýer ýüzüniň Hojaýynynyň öňünde durlar+.  Kim olara zyýan ýetirjek bolsa, olaryň agzyndan ot çykyp, duşmanlaryny ýok eder. Hawa, biri olara zyýan ýetirmek islese, ol ot bilen öldüriler.  Pygamberlik edýän günleri ýagyş ýagmaz ýaly+, olaryň asmany baglamaga+, suwy gana öwürmäge+ we ýer ýüzüni dürli belalar bilen islän wagty jezalandyrmaga ygtyýary bardyr.  Olar pygamberlik edip bolanlarynda, düýpsüz çuňlukdan wagşy haýwan çykyp, olar bilen söweşer, olary ýeňer we öldürer+.  Olaryň jesedi göçme manydaky Sodom bilen Müsür atly beýik şäherleriň uly köçelerinde ýatar. Ol ýerde Halypamyz hem pürse çüýlenipdi.  Başga halklardan, taýpalardan, dillerden we milletlerden bolan adamlar olaryň jesedine üç ýarym günläp+ seredip durarlar. Olary jaýlamaga⁠-⁠da rugsat bermezler. 10  Ýer ýüzüniň ýaşaýjylary olaryň ölümine begenip, toý tutarlar, biri⁠-⁠birlerine sowgat bererler. Sebäbi iki pygamberiň aýdan habary ýer ýüzünde ýaşaýanlara azap berýärdi. 11  Üç ýarym gün geçensoň, Hudaýdan gelen ýaşaýyş güýji* olaryň içine girdi+ we olar aýak üstüne galdylar. Olary görenler juda gorkdular. 12  Şonda olar gökden batly sesiň: «Bärik çykyň» diýenini eşitdiler. Olar bulutda göge galanlarynda, duşmanlary hem seredip durdylar. 13  Edil şol wagt güýçli ýer titräp, şäheriň ondan bir bölegi ýumruldy, 7 000 adam öldi, beýlekiler bolsa gorkup, gökdäki Hudaýy şöhratlandyrdylar. 14  Ikinji bela+ geçdi. Ine, üçünji bela hem çalt ýetip gelýär. 15  Ýedinji perişde surnaýyny çalanda+, gökden: «Dünýäniň patyşalygy Hudaýymyzyň+ we onuň Mesihiniň Patyşalygy+ boldy. Hudaý baky we ebedilik patyşa bolup höküm sürer»+ diýen batly ses eşidildi. 16  Şonda Hudaýyň öňünde tagtlarda oturan 24 ýaşuly+ ýüzin ýykylyp, Hudaýa sežde etdiler. 17  Olar şeýle diýýärdi: «Häzir hem, geçmişde hem bar bolan Gudratygüýçli Hudaýymyz Ýehowa*+, saňa minnetdar! Sebäbi sen beýik ygtyýaryňy ele alyp, patyşa kimin höküm sürüp başladyň+. 18  Emma milletler gaharlandylar, seniň hem olara gaharyň geldi. Ölüleriň üstünden höküm çykarmagyň we gullaryňy, ýagny pygamberleri+, mukaddesleri, uludan⁠-⁠kiçä, adyňdan gorkýanlaryň ählisini sylaglamagyň wagty geldi+. Ýer ýüzüni dargadýanlary bolsa ýok etmegiň wagty geldi»+. 19  Gökde Hudaýyň ybadathanasynyň mukaddes ýeri açyldy. Men onuň içinde duran äht sandygyny+ gördüm. Ol ýerde ýyldyrym çakyp, ses eşidilýärdi, gök gürrüldeýärdi, ýer titräp, güýçli buz* ýagýardy.

Çykgytlar

Sözlüge serediň.
Ýa⁠-⁠da: ruhy.
Ýa⁠-⁠da: doly; jöwenek.