Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Titusa hat

Baplar

1 2 3

Gysga mazmuny

 • 1

  • Doganlyk salamy (1—4)

  • Titus Kritde ýaşululary belleýär (5—9)

  • Gozgalaň turuzýanlara käýinç berilýär (10—16)

 • 2

  • Sagdyn düşünjeli boluň (1—15)

   • Hudaýyň islegine garşy gelýän zatlardan ýüz öwrüň (12)

   • Ýagşy işleri yhlasly ýerine ýetirmek (14)

 • 3

  • Tabyn bolmak hakda (1—3)

  • Ýagşy işleri ediň (4—8)

  • Ýalan taglymatlardan ýüz öwür (9—11)

  • Pawlusyň görkezmesi we hoşlaşyk sözleri (12—15)