Serdarlar 5:1—31

  • Debora bilen Baragyň aýdymy (1—31)

    • Ýyldyzlar Sisera bilen söweşýär (20)

    • Kişon derýasy joşýar (21)

    • Ýehowany söýýänler nur saçýar (31)

5  Şol gün Debora+ bilen Abynogamyň ogly Barak+ şeýle aýdym aýtdylar+:   «Ysraýylyň esgerleri saçyny ýaýdy*,Halk höwes bilen söweşe çykdy+.Ýehowany şöhratlandyryň!   Diňläň, eý patyşalar! Gulak asyň, eý hökümdarlar! Men Ýehowanyň şanyna aýdym aýdaryn. Ysraýylyň Hudaýy+ Ýehowany wasp ederin+.   Eý Ýehowa, sen Segirden çykdyň+,Edomdan ýöriş etdiň.Ýer titredi, asmandan ýagyş guýdy,Bulutlardan ýagyn ýagdy.   Daglar Ýehowanyň öňünde eredi*+,Ýehowanyň, Ysraýylyň Hudaýynyň+ öňündeSinaý durup bilmedi+.   Anatyň ogly Şamgaryň+ günlerinde,Ýaýylyň+ günlerinde ýollar boşap galdy,Ýolagçylar ondan sowlup geçdi.   Men, Debora+, heniz gelmänkäm,Ysraýylyň enesi bolmankam+,Ysraýylyň obalarynda ynsan garasy ýokdy.   Olar täze taňrylary saýlady+,Derwezeleriň öňünde söweş boldy+. Ysraýylyň 40 000 esgerinde,Ne galkan bardy, ne⁠-⁠de naýza.   Ýüregim Ysraýyl serdarlary bilen+,Halky üçin söweşen serdarlar bilen+. Ýehowany şöhratlandyryň! 10  Eý ak eşekde gelýänler,Nepis halyda oturanlar,Ýoldan geçip barýanlar,Hudaýyň işleri hakda oýlanyň! 11  Malyny suwa ýakýan çopanlaryň sesi gelýär.Olar Ýehowanyň adalatly hökümleri hakda,Obalylaryň Ysraýylda eden adyl işleri hakda gürrüň berýär. Ýehowanyň halky derwezeleriň öňüne ýygnanyşýar. 12  Oýan, eý Debora+, oýan! Oýan, aýdym aýt!+ Eý Barak, aýaga gal!+Abynogamyň ogly, duşmanlaryňy ýesir al! 13  Diri galanlar begleriň ýanyna bardy,Ýehowanyň halky ýanyma söweşmäge geldi. 14  Jülgede ýaşaýanlar efraýym taýpasyndandy.Eý Benýamin, olar seniň bilen, seniň halkyň bilendir. Mahyrdan+ serkerdeler geldi,Zebulundan söweşe çagyrýanlar* geldi. 15  Ysaharyň serkerdeleri Debora bilendi,Barak+ hem ysahar taýpasy bilen ýanyndady. Ol jülgä pyýada geldi+. Rubeniň ikigöwünli esgerleri köpdi. 16  Siz arkasy agyr horjunly eşek ýaly oturdyňyz.Çopanyň tüýdügini diňlemäge geldiňizmi?+ Rubeniň ikigöwünli esgerleri köpdi. 17  Gilead Iordanyň aňyrsynda galdy+.Dan näme üçin gämiden düşmedi?+ Aşer hem deňiz ýakasynda gol gowşuryp otyrdy,Ol gämi duralgalaryndan gaýtmady+. 18  Zebulun janyndan geçmäge taýyndy,Naftaly+ baýyrda özüni aýamady+. 19  Patyşalar gelip söweşdiler.Tanahda, Megiddo suwlarynda+,Kengan hanlary söweşdiler+. Emma ýekeje⁠-⁠de kümüş alyp bilmediler+. 20  Asman ýyldyzlary hem söweşe çykdy,Hersi öz ýerinden Sisera hüjüm etdi. 21  Kişon derýasy joşup akdy,Gadymy derýa duşmanlary syryp süpürdi+. Men güýçlüleri mynjyratdym. 22  Atlar toýnaklaryny ýere urdular,Bedewler öňe okduryldylar+. 23  Ýehowanyň perişdesi: „Merosy näletläň,Halkyna gargyş okaň.Olar Ýehowany goldamadylar,Batyr ýigitleri Ýehowa ýardam etmediler“ diýdi. 24  Kenlerden Heberiň+ aýaly Ýaýyl+,Iň bagtly aýaldyr.Çarwa gelinleriň iň bagtlysydyr. 25  Sisera suw dilände süýt berdi, Şakäsede gaýmak hödürledi+. 26  Soňra çadyryň gazygyna elini uzatdy,Sag eline çekiç aldy. Siseranyň kellesine urdy,Gazygy kellesinden* geçirdi+. 27  Ol Ýaýylyň öňünde ýykyldy,Aýak astynda serlip ýatdy.Ýykylan ýerinde jan berdi. 28  Siseranyň ejesi penjireden seredip otyrdy,Gözüni ýola dikip diýdi:„Oglumyň söweş arabasy näme üçin eglenýär? Atlarynyň toýnak sesi näme üçin eşidilmeýär?“+ 29  At⁠-⁠abraýly aýallar köşeşdirýärdi.Ol öz⁠-⁠özüne şeýle diýýärdi: 30  „Belki, alan oljasyny paýlaşýandyr,Her esgere birki gyzdan düşendir.Sisera reňkli matalary saýlap alandyr.Olja paýlaşýanlar nagyşly lybaslary, al⁠-⁠elwan matalary,Keşdeli ýapynjalary iki⁠-⁠ikiden egnine atýandyr“. 31  Ýehowa, goý, duşmanlaryň heläk bolsun+,Seni söýýänler Gün kimin nur saçsyn!» Şeýlelikde, tutuş ýurtda 40 ýyllap parahatlyk höküm sürdi+.

Çykgytlar

Hudaýa özüňi bagyş etmegi ýa⁠-⁠da wada bermegi aňladýan bolmaly.
Başga manysy: titredi.
Başga manysy: kätibiň guralyny göterýänler.
Ýa⁠-⁠da: çekgesinden.