Serdarlar 19:1—30

  • Benýaminleriň Gibeýadaky ahlaksyzlygy (1—30)

19  Şol döwürde Ysraýylyň patyşasy ýokdy+. Efraýymyň daglarynyň+ çet ýerinde bir lewi ýaşaýardy. Ol Ýahudanyň Beýtullahamyndan+ bir gyrnaga* öýlendi.  Ýöne gyrnak oňa ikilik etdi we atasy öýüne gaýdyp, dört aýlap Ýahudanyň Beýtullahamynda ýaşady.  Äri aýalynyň göwnüni tapmak üçin yzyndan gitdi. Ol ýanyna iki eşegi bilen hyzmatkärini aldy. Şeýlelikde, aýaly ärini atasynyň öýüne eltdi. Gaýynatasy giýewini güler ýüz bilen garşylap,  öýünde üç gün bolmaga yrdy. Olar iýip içdiler, giýewi gijesini gaýynlarynda geçirdi.  Dördünji gün diýlende, olar säher bilen ýola düşmekçi boldy, emma gaýynatasy giýewine: «Ýolda ajygyp, ysgyndan gaçmaz ýaly biraz çörek iýip gidiň» diýdi.  Olar oturyp, bile iýip içdiler. Gaýynatasy giýewine: «Ýene bir gün gal, göwnüňi açarsyň» diýdi.  Giýewi gitmekçi boldy, emma gaýynatasy ýene bir gije galmagy haýyş etdi.  Ol bäşinji gün irden turup gitmekçi bolanda, gaýynatasy: «Ýolda ajygyp, ysgyndan gaçmaz ýaly biraz çörek iýiň» diýdi. Olar öýläne çenli oturyp iýip içdiler.  Ol turup, gyrnagy we hyzmatkäri bilen ýola düşmekçi boldy. Gaýynatasy: «Seret, eýýäm gün ýaşdy, şu gije⁠-⁠de gal. Garaňky düşüp barýar, bu günem galsaň göwnüňi hoşlarsyň, ertir ir bilen turup öýüňe gidersiň» diýdi. 10  Emma ol razy bolmady; iki eşegi, gyrnagy we hyzmatkäri bilen Ýabusa, ýagny Iýerusalime+ tarap ýola düşdi. 11  Olar Ýabusa golaýlanlarynda, Gün ýaşyp barýardy. Hyzmatkäri hojaýyndan: «Gijäni Ýabus şäherinde geçirelimi?» diýip sorady. 12  Hojaýyny: «Olar ysraýyllardan däl, biz kesekileriň galasyna barmarys, Gibeýa+ gideris» diýdi. 13  Şeýle⁠-⁠de ol hyzmatkärine: «Gibeýa ýa⁠-⁠da Rama+ ýetjek bolaly, gijäni şolaryň birinde geçireris» diýdi. 14  Olar ýoluny dowam etdiler. Gün ýaşanda, benýaminleriň Gibeýa galasyna golaýlaşdylar. 15  Olar gijäni geçirmek üçin Gibeýa bardylar we şäher meýdançasynda* oturdylar, ýöne hiç kim olary myhman almady+. 16  Bir garry adam ekin meýdanyndan öýüne gelýärdi. Ol Efraýymyň daglaryndan+ gelipdi, birnäçe wagtdan bäri Gibeýada ýaşaýardy. Galanyň halky bolsa benýaminlerdi+. 17  Garry şäher meýdançasynda oturan ýolagçylary görüp: «Nireden gelip, nirä barýarsyňyz?» diýip sorady. 18  Ol: «Biz Ýahudanyň Beýtullahamyndan gelýäris. Indi Efraýym daglarynyň çet ýerine, öz obama barýaryn. Men Ýahudanyň Beýtullahamyna+ baryp gaýtdym, indi Ýehowanyň öýüne barýaryn*. Emma hiç kim meni myhman alanok. 19  Bizde eşeklere berere ot⁠-⁠iým bar+. Gyrnagym, hyzmatkärim, özüm üçinem çörek+ bilen şerap bar. Biz zada zar däl» diýip jogap berdi. 20  Garry: «Arkaýyn bol, ýetmeýän zadyňy bererin, ýöne daşarda ýatma» diýdi. 21  Garry olary öýüne getirip, eşeklerine iým berdi. Soňra olar aýagyny ýuwdular we iýip içdiler. 22  Myhmanlar saçagyň başynda otyrkalar, galanyň azgyn adamlary öýüň daşyny gabadylar. Olar garra: «Öýüňe gelen erkegi daşary çykar, biz onuň bilen ýatjak*» diýip, jaýyň gapysyny döwere getirdiler+. 23  Öýüň eýesi daşary çykdy⁠-⁠da: «Ýok, inilerim, beýle azgynçylygy etmäň, ol meniň myhmanym ahyry. Aýyp işe baş goşmaň. 24  Öýde päk* gyzym bilen myhmanyň gyrnagy otyr. Ikisini⁠-⁠de bereýin, olara isläniňizi ediň+. Emma myhmanyma hiç hili erbetlik etmäň» diýdi. 25  Adamlar garryny diňlemediler. Şonda myhman gyrnagyny+ olaryň eline berdi. Olar aýaly uzak gije zorlap, köp kösediler we daň atanda goýberdiler. 26  Daňdan gyrnak hojaýynynyň myhman bolan öýüniň gapysyna gelip ýykyldy. Ol jahan ýagtylýança, gapynyň agzynda ýatdy. 27  Hojaýyny ir bilen turup, ýoluny dowam etmek üçin öýden çyksa, gyrnagy elini bosaga goýup ýatan eken. 28  Ol gyrnagyna: «Tur, gideli» diýdi, emma ondan ses çykmady. Şonda ol gyrnagyň jesedini eşegine ýükläp, öýüne tarap ýola düşdi. 29  Ol öýüne baryp, gassap pyçagy bilen gyrnagy 12 bölege böldi we Ysraýylyň her taýpasyna bir bölegini ugratdy. 30  Muny gören her bir adam: «Ysraýyl Müsürden çykandan bäri, beýle azgynçylyk görlüp⁠-⁠eşidilen däldir. Muny beýle goýup bolmaz, maslahatlaşyp+ bir zat edeliň» diýdi.

Çykgytlar

Ýa⁠-⁠da: gul aýala.
Sözlüge serediň.
Başga manysy: Ýehowanyň öýünde gulluk edýärin.
Ýa⁠-⁠da: ony zorlajak.
Ýa⁠-⁠da: durmuşa çykmadyk.