Serdarlar 14:1—20

  • Şimşon piliştli gyza duşýar (1—4)

  • Şimşon Ýehowanyň ruhy bilen arslany öldürýär (5—9)

  • Şimşonyň toýda aýdan mataly (10—19)

  • Aýaly başga birine berilýär (20)

14  Soňra Şimşon Timnaha gidip, bir piliştli gyza duşdy.  Şimşon ene⁠-⁠atasynyň ýanyna gidip: «Timnahda bir piliştli gyza aşyk boldum, şol gyzy alyp beriň» diýdi.  Emma kakasy bilen ejesi: «Dogan⁠-⁠garyndaşlaryňdan, öz iliňden gyz tapmadyňmy?+ Indi sünnetsiz piliştliniň gyzyna öýlenjek bolýarmyň?» diýdiler. Şimşon kakasyna: «Alyp beräý⁠-⁠dä, gyz göwnüme ýarady» diýdi.  Şimşonyň islegi Ýehowadandy, ýöne ene⁠-⁠atasy muňa düşünmeýärdi. Ol* piliştlilerden ar almak üçin amatly pursat gözleýärdi, sebäbi şol döwürde ysraýyllaryň üstünden piliştliler agalyk edýärdi+.  Şimşon ene⁠-⁠atasy bilen Timnaha gitdi. Timnahdaky üzümçiligiň ýanynda Şimşonyň öňünden arlap ýolbars çykdy.  Ýehowanyň ruhy Şimşona güýç berdi+ welin, ol ýolbarsy edil owlak ýaly ikä böldi; Şimşonyň elinde hiç zat ýokdy. Ol eden işini ene⁠-⁠atasyna aýtmady.  Şimşon baryp, gyz bilen duşuşdy we gyzy has⁠-⁠da gowy gördi+.  Şimşon gyzy öz öýüne alyp gaýtmak+ üçin ýene⁠-⁠de Timnaha gitdi. Ol ýolda öldüren ýolbarsynyň maslygyny görmäge sowuldy. Maslykda arynyň öýjügi bar eken.  Ol baldan goşawujyny dolduryp, ýolboýy ýalap gitdi, ene⁠-⁠atasyna⁠-⁠da getirip berdi. Olar hem iýdiler, emma Şimşon baly ýolbarsyň maslygyndan alandygyny aýtmady. 10  Şimşonyň kakasy gyzyň öýüne geldi. Şimşon hem öýlenýän ýigitleriň edişi ýaly toý tutdy. 11  Olar Şimşon üçin 30 ýigidi dost saýladylar. 12  Şimşon olara: «Men bir matal aýtjak; siz mataly toýuň ýedi gününde dogry çözüp berseňiz, 30 zygyr* köýnek hem⁠-⁠de 30 don bererin. 13  Eger çözüp bilmeseňiz, siz maňa 30 zygyr köýnek we 30 don berersiňiz» diýdi. Olar Şimşona: «Matalyňy aýt, eşideli» diýdiler. 14  Şimşon olara şeýle diýdi: «Iýegenden iýmit çykdy,Güýçlüden süýji çykdy»+. Olar mataly üç günläp çözüp bilmediler. 15  Dördünji gün olar Şimşonyň aýalyna: «Äriňi yr+, matalyň çözgüdini bilip ber; ýogsam özüňi⁠-⁠de, kakaň öýüni⁠-⁠de otlarys. Bizi talamak üçin çagyrdyňyzmy?» diýdiler. 16  Şimşonyň aýaly ýanyna geldi⁠-⁠de, aglap: «Sen meni ýigrenýän bolmaly, meni söýmeýärsiň+. Sen halkyma matal aýtdyň, maňa bolsa jogabyny aýtmadyň» diýdi. Şimşon: «Ene⁠-⁠atama aýtmadygymy saňa aýdarynmy?» diýdi. 17  Ýöne aýaly toýuň ýedinji gününe çenli aglap⁠-⁠eňräp ýördi. Ahyrsoňy ýedinji gün diýlende, Şimşon matalyň çözgüdini aýalyna aýtdy. Ol hem ýigitlere jogabyny ýetirdi+. 18  Ýedinji gün Gün batmanka*, şäheriň ýigitleri: «Baldan süýji,Ýolbarsdan güýçli näme bar?»+ diýip jogap berdiler. Şimşon hem olara: «Siz meniň sygrym bilen ýer sürmedik bolsaňyz,Mataly çözüp bilmezdiňiz»+ diýdi. 19  Şimşona Ýehowanyň ruhy indi+. Ol Aşkelona+ gitdi we 30 adamy öldürip, eşiklerini aldy⁠-⁠da, matalyň jogabyny aýdan ýigitlere berdi+. Ol gaharlanyp, kakasynyň öýüne gaýtdy. 20  Şimşonyň aýalyny+ toýda oturan dostlarynyň birine berdiler+.

Çykgytlar

Hudaý göz öňünde tutulýan bolmaly.
Sözlüge serediň.
Başga manysy: ol içki otaga girmänkä.