Rimliler 8:1—39

  • Mukaddes ruh ýaşaýyş we azatlyk berýär (1—11)

  • Ruh arkaly ogullyga alynmak (12—17)

  • Hudaýyň perzentleriniň azatlygy (18—25)

  • «Mukaddes ruh biziň üçin Hudaýa ýalbarýar» (26, 27)

  • Hudaýyň çakylygy (28—30)

  • Hudaýyň söýgüsi bilen ýeňiş gazanmak (31—39)

8  Şeýlelikde, Isa Mesih bilen agzybirligi saklaýanlar ölüme höküm edilmeýär.  Sebäbi Isa Mesih arkaly ýaşaýyş berýän ruhuň kanuny sizi günäniň we ölümiň kanunyndan azat edýär+.  Bikämil we ejiz adamlary günäniň gulçulygyndan azat etmäge Töwradyň güýji ýetmeýär+. Şol sebäpli Hudaý günäden azat etmek üçin, Ogluny günäli adamyň keşbinde iberip+, günäniň üstünden höküm çykardy.  Hudaý muny biziň ten höweslerine görä däl⁠-⁠de, mukaddes ruha görä ýaşap+, Töwratdaky adalatly tabşyryklary berjaý etmegimiz+ üçin etdi.  Sebäbi ten höweslerine görä ýaşaýanlar ten höwesleri+ hakda pikir edýärler. Mukaddes ruha görä ýaşaýanlar ruhy zatlar+ hakda pikir edýärler.  Ten höwesleri barada pikirlenmek ölüme eltýär+, ruhy zatlar barada pikirlenmek ýaşaýşa we parahatlyga eltýär+.  Ten höwesleri barada pikir etmek Hudaýa duşman edýär+, sebäbi günäli ten Hudaýyň kanunyna tabyn bolmaýar, tabyn bolup hem bilmeýär.  Şeýlelikde, ten höweslerine görä ýaşaýanlar Hudaýy razy edip bilmeýärler.  Hudaýyň ruhy sizde bar bolsa, onda ten höweslerine görä däl⁠-⁠de, mukaddes ruha görä ýaşarsyňyz+. Ýöne kimde Mesihiň pikiri* ýok bolsa, ol Mesihiňki däldir. 10  Mesih siziň bilen agzybir bolsa+, beden günä üçin ölüdir, ýöne dogruçyl bolandygyňyz üçin, mukaddes ruh size ýaşaýyş berýändir. 11  Eger Isany direlden Hudaýyň ruhy ýüregiňizde ýaşaýan bolsa, onda Hudaý Isa Mesihi direlden+ ruhy arkaly ölýän bedeniňizi⁠-⁠de direlder+. 12  Doganlar, biz bedeniň guly bolup, ten höweslerine eýerip ýaşamaga borçly däl+. 13  Eger ten höweslerine görä ýaşasaňyz, hökman ölersiňiz. Emma günäli işleri mukaddes ruhuň kömegi bilen öldürseňiz+, ýaşarsyňyz+. 14  Hudaýyň ruhuna eýerýän adamlar Hudaýyň perzentleridir+. 15  Hudaýyň ruhy gorkuzyp, gul edýän däldir. Ol bizi ruhy arkaly ogullyga kabul etdi, şol ruh arkaly: «Atam jan!*» diýip çagyrýarys+. 16  Mukaddes ruh ýüregimizde Hudaýyň perzendidigimize+ ynam döredýär+. 17  Eger perzentleri bolsak, onda mirasdüşerdiris, Hudaýyň mirasdüşerleridiris, Mesih bilen bir mirasa eýediris+. Eger Mesih bilen görgi görýän bolsak+, onuň bilen hem şöhratlanarys+. 18  Biziň häzirki çekýän kynçylyklarymyzy gelejekde beriljek şöhrat bilen deňeşdireniňde, hiç zat bolup galýar+. 19  Ýaradylan zatlar Hudaýyň perzentleriniň äşgär boljak wagtyna+ sabyrsyzlyk bilen garaşýar. 20  Sebäbi ýaradylan zatlar öz islegi bilen däl⁠-⁠de, Hudaý arkaly boş ýaşaýşyň gulçulygyna tabşyryldy+, ýöne olara hem umyt berildi. 21  Hawa, ýaradylan zatlar çüýreme gulçulygyndan azat bolup+, Hudaýyň perzentleriniň şöhratly azatlygyna gowşarlar. 22  Biz ýaradylan zatlaryň şu wagta çenli ahy⁠-⁠nala çekip, görgi görýändigini bilýäris. 23  Diňe ýaradylan zatlar däl, eýsem mukaddes ruhuň ilkinji miwesi bolan biz hem ahy⁠-⁠nala çekýäris+. Biz töleg* arkaly ogullyga alnyp+, ynsan bedenimizden azat boljak wagtymyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. 24  Biz şol umyt bilen halas edildik. Emma adam görüp duran zadyna umyt etse, oňa umyt diýip bolarmy? 25  Ýöne biz görmeýän zadymyza+ umyt etsek+, çydamly bolarys we sabyrsyzlyk bilen garaşarys+. 26  Ejizlän mahalymyz mukaddes ruh bize kömek edýär+. Käte biz näme hakda doga etmelidigimizi bilmeýäris. Şonda iňňildäp, hiç bir söz aýdyp bilmesek⁠-⁠de, mukaddes ruh biziň üçin Hudaýa ýalbarýar. 27  Hudaý ýürekleri barlaýar+ we mukaddes ruhuň näme diýýändigine düşünýär, sebäbi ruh mukaddesler üçin Hudaýyň islegine görä ýalbarýar. 28  Bilşimiz ýaly, Hudaý ähli işlerini dogruçyllara* we niýetine görä çagyran adamlaryna peýda getirmek üçin etdi+. 29  Hudaý Oglunyň köp doganlarynyň arasynda+ nowbahar bolmagy üçin+, ilkibaşdan göz öňünde tutan adamlarynyň Oglunyň keşbinde+ bolmagyny isledi. 30  Hudaý saýlan adamlaryny+ çagyryp+, dogruçyl hasaplady+ we olara şan⁠-⁠şöhrat berdi+. 31  Onda aýdylanlar barada näme diýeris? Hudaý biziň tarapymyzda bolsa, kim garşy çykyp biler?+ 32  Hudaý biziň üçin hiç zadyny gaýgyrmady, hatda Ogluny ölüme tabşyrdy+. Onda Hudaý Ogly bilen bile başga zatlary hem höwes bilen bermezmi? 33  Hudaýyň saýlanlaryny kim günäkärläp biler?+ Hudaýyň özi olary dogruçyl hasaplaýar+. 34  Olara kim höküm çykaryp biler? Hiç kim! Isa Mesih olar üçin öldi, soňra direldi. Ol Hudaýyň sagynda oturyp+, biziň üçin ýalbarýar+. 35  Bizi Mesihiň söýgüsinden näme aýra salyp biler?+ Betbagtçylykmy, kynçylykmy, yzarlamamy, aç⁠-⁠ýalaňaç ýaşaýyşmy, howp⁠-⁠hatarmy ýa⁠-⁠da ölümmi?+ 36  Aýdylyşy ýaly: «Biz seniň hatyraňa her gün ölümiň bäri ýanyndan gaýdýarys. Bizi damagy çalynjak goýun kimin görýärler»+. 37  Emma bizi söýýäniň goldawy bilen ählisini ýeňýäris+. 38  Sebäbi Hudaýyň söýgüsinden ne ölüm, ne ýaşaýyş, ne perişdeler, ne häkimiýetler, ne häzirki zatlar, ne gelejekki zatlar, ne güýçler+, 39  ne beýiklik, ne çuňluk, ne⁠-⁠de ýaradylan başga zatlar aýra salyp biler. Hawa, Halypamyz Isa Mesih arkaly Hudaýyň söýgüsinden hiç zadyň aýra salyp bilmejekdigine berk ynanýaryn.

Çykgytlar

Sözme⁠-⁠söz: ruhy. Grekçe «pnewma». Sözlüge serediň.
Sözme⁠-⁠söz: Abba, ata! Çagalar kakasyna mähirli we hormat bilen şeýle ýüzlenipdirler.
Sözlüge serediň.
Ýa⁠-⁠da: Hudaýy söýýänlere.