Rimliler 5:1—21

  • Mesih arkaly Hudaý bilen ýaraşmak (1—11)

  • Adam ata arkaly ölüm; Mesih arkaly ýaşaýyş (12—21)

    • Günä we ölüm hemmelere geçdi (12)

    • Bir ýagşy iş arkaly hemmeler dogruçyl hasaplanýar (18)

5  Biz iman arkaly dogruçyl hasaplandyk+. Geliň, indi Halypamyz Isa Mesih arkaly Hudaý bilen parahatlygy saklalyň*+.  Biz Mesihe iman edip, häzirden Hudaýyň ýagşylygyny görýäris+. Indi Hudaýyň bizi arşa galdyrjakdygyna umyt edip şatlanalyň*.  Diňe muňa däl, kynçylyklarda hem şatlanalyň*+, sebäbi kynçylyklar çydamly bolmagy öwredýär+.  Çydamly bolsak, Hudaýy razy ederis+, Hudaýy razy etsek, umytly bolarys+,  umyt bolsa tamamyzy puja çykarýan däldir+, sebäbi mukaddes ruhuň güýji bilen ýüregimiz Hudaýyň söýgüsinden dolýandyr+.  Biz entek ejizkäk+, Mesih bellenen wagtda günäli adamlar üçin öldi.  Dogruçyl üçin janyny berjek adamy tapmak kyndyr, ýöne ýagşy adam üçin ölmäge taýyn biri tapylsa gerek.  Emma biz entek günälikäk, Mesih biziň üçin öldi+. Şeýdip, Hudaý söýgüsini görkezdi.  Hudaý bizi Mesihiň döken gany arkaly dogruçyl hasaplan+ bolsa, onda biz onuň gazabyndan⁠-⁠da halas bolarys+. 10  Eger biz duşmankak, Oglunyň ölümi arkaly Hudaý bilen ýaraşan bolsak+, onda Oglunyň ýaşaýşy arkaly halas boljakdygymyza has⁠-⁠da ynamly bolup bileris. 11  Diňe muňa däl, ýaraşmaga ýol açan Halypamyz Isa Mesih arkaly Hudaý bilen dost bolandygymyza begenýäris+. 12  Şeýlelikde, bir adam arkaly günä we günä arkaly ölüm peýda boldy+. Ölüm hem ähli adamlara geçdi, sebäbi hemmeler günä etdi+. 13  Günä Töwrat berilmänkä⁠-⁠de bardy, ýöne kanun bolmasa, hiç kimi günäkärläp bolmazdy+. 14  Muňa garamazdan, ölüm Adam atadan Musa pygambere çenli patyşa kimin höküm sürdi. Ol hatda Adam atanyňky ýaly günä etmedik adamlaryň hem üstünden höküm sürýärdi. Aslynda, Adam ata bilen wada edilen ynsanyň arasynda meňzeşlik bardy+. 15  Hudaýyň berekedi* günäden tapawutlanýar. Bir adamyň günäsi sebäpli köpler ölen bolsa, Hudaýyň we Isa Mesihiň ýagşylyk edip beren berekedi* hem köplere peýda getirer+. 16  Şeýle⁠-⁠de Hudaýyň beren sowgady bilen bir adamyň eden günäsi+ düýbünden tapawutlanýar. Sebäbi edilen bir günä üçin ähli adamlaryň üstünden höküm çykarylýar+, emma ençeme günäler üçin berlen sowgat arkaly Hudaý köp adamlary dogruçyl hasaplaýar+. 17  Eger bir adamyň günäsi sebäpli ölüm patyşa kimin höküm sürýän bolsa+, onda bir adam, ýagny Isa Mesih+ arkaly adamlaryň ýaşap, patyşa bolup höküm sürjekdigine+ has⁠-⁠da ynamly bolup bileris. Sebäbi olar Hudaýyň çäksiz ýagşylygyny görerler we dogruçyllyga eýe bolarlar+. 18  Diýmek, bir günä sebäpli hemme adamlar ölüme höküm edilýän bolsa+, onda bir ýagşy iş arkaly⁠-⁠da hemme adamlar+ ýaşamak üçin dogruçyl hasaplanýar+. 19  Bir adamyň gulak asmandygy üçin köpler günäli hasaplanan bolsa+, bir adamyň gulak asmagy bilen hem köpler dogruçyl hasaplandy+. 20  Adamlaryň köp günä edýändigini Töwrat mälim etdi+. Emma günäleriň köp ýerinde has⁠-⁠da köp ýagşylyk edilýär. 21  Näme üçin? Günä bilen ölümiň patyşa kimin höküm sürşi ýaly+, ýagşylyk hem patyşa kimin höküm sürmeli. Şeýlelikde, adamlar dogruçyl hasaplanyp, Halypamyz Isa Mesih arkaly ebedi ýaşaýşa gowşup bilýär+.

Çykgytlar

Başga manysy: Indi Halypamyz Isa Mesih arkaly Hudaý bilen parahatlygymyz bar.
Başga manysy: şatlanýarys.
Başga manysy: şatlanýarys.
Ýa⁠-⁠da: sowgady.
Ýa⁠-⁠da: sowgady.