Rimliler 14:1—23

  • Biri⁠-⁠biriňizi höküm etmäň (1—12)

  • Başgalaryň büdremegine sebäp bolmaň (13—18)

  • Parahatlyga we agzybirlige ymtylyň (19—23)

14  Imany gowşak adamy mähirli garşylaň+, pikiri siziňkiden tapawutlansa*, ony ýazgarmaň.  Käbiriniň imany ähli zady iýmäge rugsat berýär, imany gowşak adam bolsa diňe gök önüm iýýär.  Ähli zady iýýän adam hemme zady iýmeýän adamy äsgermezlik etmesin. Ähli zady iýmeýän adam⁠-⁠da hemme zady iýýän adamy ýazgarmasyn+, sebäbi Hudaý ony kabul edýändir.  Başga biriniň hyzmatkärini ýazgarar ýaly sen kim bolupsyň?+ Ol hojaýynyň öňünde aýak üstünde durýar ýa⁠-⁠da ýykylýar+. Ol aýaga⁠-⁠da galyp biler, sebäbi oňa Ýehowa* kömek eder.  Käbir adamlar bir güni beýleki günlerden has wajyp hasaplaýar+, käbiri bolsa hemmesini deň hasaplaýar+. Goý, her kim pikir edýän zadynyň dogrudygyna ynamly bolsun.  Käbir günleri wajyp hasaplaýan adam muny Ýehowa* üçin edýändir. Hemme zady iýýän adam hem Ýehowa* üçin iýýändir, sebäbi ol şol zatlar üçin Hudaýa minnetdarlyk aýdýar+. Hemme zady iýmeýän adam hem Ýehowa* üçin iýýän däldir, ol hem Hudaýa minnetdar bolýar+.  Aslynda, hiç birimiz özümiz üçin ýaşaýan däldiris+ we hiç birimiz özümiz üçin ölýän däldiris.  Ýaşaýan bolsak, Ýehowa* üçin ýaşaýandyrys+, ölýän bolsak, Ýehowa* üçin ölýändiris. Diýmek, ýaşasak⁠-⁠da, ölsek⁠-⁠de Ýehowanyňkydyrys*+.  Mesih hem şonuň üçin öldi. Ol ölenleriň⁠-⁠de, ýaşaýanlaryň⁠-⁠da Hojaýyny bolmak üçin direldi+. 10  Sen näme üçin doganyňy ýazgarýarsyň?+ Doganyňy näme üçin äsgermeýärsiň? Biziň hemmämiz Hudaýyň höküm kürsüsiniň öňünde durarys+. 11  Sebäbi «Ýehowa* şeýle diýýär: „Men Biribardyryn+. Her bir adam öňümde dyza çöker, ähli diller meniň Hudaýdygymy açyk aýdar“»+ diýip ýazylandyr. 12  Şeýlelikde, her birimiz eden işlerimiz üçin Hudaýyň öňünde jogap bereris+. 13  Geliň, mundan beýläk biri⁠-⁠birimizi ýazgarmalyň+. Doganymyzyň öňünde büdredýän daş* ýa⁠-⁠da böwet bolmalyň+. 14  Men Halypamyz Isanyň şägirdi hökmünde şuňa ynanýaryn: hiç zat öz⁠-⁠özünden haram bolmaýar+. Eger adam bir zady haram hasaplasa, ol diňe şol adam üçin haramdyr. 15  Eger iýýän zadyň doganyňy büdredýän bolsa, onda doganyňy söýmeýärsiň+. Iýmit sebäpli doganyň imanyny gowşatma*, sebäbi Mesih onuň üçin janyny gurban edendir+. 16  Seniň edýän ýagşy işiňi adamlar erbet hasaplaýmasynlar. 17  Hudaýyň Patyşalygyna girmek iýip⁠-⁠içýän zadyňa bagly däl⁠-⁠de+, dogruçyllyga, parahatlyga we mukaddes ruhuň berýän şatlygyna baglydyr. 18  Şeýle häsiýetli adam Mesihiň guly bolup, Hudaýy hem⁠-⁠de adamlary razy edýändir. 19  Geliň, parahat ýaşamak+ hem⁠-⁠de birek⁠-⁠biregi ruhy taýdan berkitmek üçin elimizde baryny edeliň+. 20  Hudaýyň guran zatlaryny iýmit sebäpli ýumurmaň+. Ähli zat halaldyr, ýöne iýýän zadyň bilen adamyň imanynyň gowşamagyna sebäp bolmak dogry däldir+. 21  Eger doganyň büdreýän bolsa, et iýmedigiň, şerap içmedigiň ýa⁠-⁠da başga zatlary etmedigiň gowudyr+. 22  Eger iman edýän bolsaň, goý, ol Hudaý bilen araňda galsyn. Eden zady üçin özüni günäkärlemeýän adam bagtlydyr. 23  Eger adam şübhelenip iýse, ol eýýäm günäkärdir, sebäbi eden işi imanyna garşy gelýändir. Aslynda, imana garşy edilýän zatlaryň ählisi günädir.