Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Rimlilere hat

Baplar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Gysga mazmuny

 • 1

  • Doganlyk salamy (1—7)

  • Pawlus Rime barmak isleýär (8—15)

  • Dogruçyl adam uzak ýaşar (16, 17)

  • Hudaýsyz adamlar bagyşlanmaz (18—32)

   • Hudaýyň häsiýetleri ýaradan zatlaryndan görünýär (20)

 • 2

  • Hudaý ýehudylary we grekleri höküm edýär (1—16)

  • Ýehudylar we Töwrat (17—24)

  • Sünnetlenen ýürek (25—29)

 • 3

  • «Hudaý dogruçyldyr» (1—8)

  • Ýehudylaram, greklerem günäli (9—20)

  • Iman arkaly dogruçyl hasaplanmak (21—31)

   • Hudaýyň şöhratyndan mahrum boldular (23)

 • 4

  • Ybraýym imany arkaly dogruçyl hasaplanýar (1—12)

   • Ybraýym imanlylaryň atasy (11)

  • Imanlylara berlen wada (13—25)

 • 5

  • Mesih arkaly Hudaý bilen ýaraşmak (1—11)

  • Adam ata arkaly ölüm; Mesih arkaly ýaşaýyş (12—21)

   • Günä we ölüm hemmelere geçdi (12)

   • Bir ýagşy iş arkaly hemmeler dogruçyl hasaplanýar (18)

 • 6

  • Täze ýaşaýyş üçin Mesih ýaly çümdürilmek (1—11)

  • Günä bedeniňiziň üstünden höküm sürmesin (12—14)

  • Günäniň däl⁠-⁠de, Hudaýyň guly bolmak (15—23)

   • Günäniň haky ölüm; Hudaýyň sowgady ýaşaýyş (23)

 • 7

  • Töwratdan azat bolmak (1—6)

  • Günä Töwrat arkaly mälim boldy (7—12)

  • Günä garşy söweş (13—25)

 • 8

  • Mukaddes ruh ýaşaýyş we azatlyk berýär (1—11)

  • Ruh arkaly ogullyga alynmak (12—17)

  • Hudaýyň perzentleriniň azatlygy (18—25)

  • «Mukaddes ruh biziň üçin Hudaýa ýalbarýar» (26, 27)

  • Hudaýyň çakylygy (28—30)

  • Hudaýyň söýgüsi bilen ýeňiş gazanmak (31—39)

 • 9

  • Pawlus ysraýyllar üçin hasrat çekýär (1—5)

  • Ybraýymyň hakyky nesli (6—13)

  • Hudaýyň saýlanyna şübhelenmeli däl (14—26)

   • Erbet we gowy küýzeler (22, 23)

  • Diňe galyndy halas bolar (27—29)

  • Ysraýylyň büdremegi (30—33)

 • 10

  • Hudaýyň öňünde dogruçyl bolmak (1—15)

   • Adamlara wagyz etmek (10)

   • Ýehowanyň adyny çagyran halas bolar (13)

   • Wagyzçylaryň aýaklary nähili owadan! (15)

  • Hoş habar kabul edilmeýär (16—21)

 • 11

  • Ysraýyllaryň hemmesinden ýüz öwrülmeýär (1—16)

  • Zeýtun agajy hakdaky mysal (17—32)

  • Hudaýyň akyldarlygy çuňdur (33—36)

 • 12

  • Bedeniňi diri gurban hökmünde hödürlemek (1, 2)

  • Ukyplar dürli⁠-⁠dürli bolsa⁠-⁠da, beden bir (3—8)

  • Hakyky mesihçiler babatda maslahat (9—21)

 • 13

  • Häkimiýetlere tabyn bolmak (1—7)

   • Salgyt tölemek (6, 7)

  • Söýgi kanuny berjaý etmegi talap edýär (8—10)

  • Ýagtylykda gezmek (11—14)

 • 14

  • Biri⁠-⁠biriňizi höküm etmäň (1—12)

  • Başgalaryň büdremegine sebäp bolmaň (13—18)

  • Parahatlyga we agzybirlige ymtylyň (19—23)

 • 15

  • Mesih ýaly, biri⁠-⁠biriňizi kabul ediň (1—13)

  •  Pawlus başga halklara wagyz edýär (14—21)

  • Pawlus Rime barmak isleýär (22—33)

 • 16

  • Pawlus Fibiýa uýa hakda aýdýar (1, 2)

  • Rimdäki mesihçilere salam (3—16)

  • Bölünişik döredýänler hakda duýduryş (17—20)

  • Pawlusyň işdeşleriniň iberen salamy (21—24)

  • Mukaddes syryň açylmagy (25—27)