Resullar 5:1—42

  • Ananýas bilen Sapfira (1—11)

  • Resullar köp gudratlar görkezýär (12—16)

  • Tussag edilýärler we boşadylýarlar (17—21a)

  • Ýene⁠-⁠de Mejlisiň öňünde (21b—32)

    • «Adamlara däl⁠-⁠de, Hökümdar Hudaýymyza gulak asmaly» (29)

  • Gamaliýeliň maslahaty (33—40)

  • Öýden⁠-⁠öýe wagyz edilýär (41, 42)

5  Ananýas atly bir adam aýaly Sapfira bilen mülküniň bir bölegini satdylar.  Ananýas puluň ujundan bir bölegini gizläp goýdy, mundan aýalynyň hem habary bardy. Galan puly bolsa resullara eltip berdi+.  Şonda Petrus: «Ananýas, sen näme üçin Şeýtana aldanyp, mukaddes ruha+ ýalan sözlediň?+ Satan mellegiň puluny näme üçin gizlediň?  Mellegiňi satsaňam, satmasaňam seniňki ahyryn. Mellegi satyp, puly islän zadyňa sowup bilerdiň. Sen nädip şeýle erbetligi ýüregiňe düwüp bildiň? Sen adama däl, Hudaýa ýalan sözlediň» diýdi.  Ananýas onuň aýdanlaryny eşiden badyna, ýere ýykylyp jan berdi. Muny eşidenleriň ählisi juda gorkdular.  Soňra ýigitler ýerinden turup, ony kepene dolap, jaýlamaga alyp gitdiler.  Üç sagada golaý wagt geçensoň, Ananýasyň aýaly geldi. Onuň hiç zatdan habary ýokdy.  Petrus oňa: «Aýtsana, siz mellegiňizi şunça satdyňyzmy?» diýip sorady. Ol hem: «Hawa» diýip jogap berdi.  Petrus oňa: «Siz Ýehowanyň* ruhuny aldamak üçin dil düwüşdiňizmi? Ynha, äriňi jaýlan adamlaryň aýak sesi eşidilýär, olar seni hem alyp giderler» diýdi. 10  Aýal şol bada Petrusyň öňünde ýykylyp jan berdi. Ýigitler öýe girip görse, ýaňky aýal ölüp ýatyr. Olar aýaly äkidip, äriniň ýanynda jaýladylar. 11  Şonda bolan wakany eşiden adamlar we Iýerusalimdäki şägirtler* juda gorkdular. 12  Resullar adamlara köp alamatlar we gudratlar görkezýärdiler+. Olaryň hemmesi Süleýmanyň sütünleri diýilýän ýerde ýygnanyşýardylar+. 13  Adamlaryň köpüsi şägirtlere goşulmaga gorksa⁠-⁠da, olary öwýärdiler. 14  Halypamyza iman edýän aýal⁠-⁠erkekleriň sany barha artýardy+. 15  Petrus ýöräp barýarka, iň bolmanda, kölegesi syrkawlaryň üstüne düşsün diýip, olary ýorgan⁠-⁠düşegi bilen uly ýollaryň gyrasynda goýýardylar+. 16  Iýerusalimiň daş⁠-⁠töweregindäki şäherlerden ençeme adamlar ýany bilen syrkawlary we jynlardan ejir çekýänleri getirýärdiler. Olaryň ählisi hem sagalýardy. 17  Baş ruhany we saddukeýleriň dini topary gahardan hem göriplikden ýaňa aýaga galdylar. 18  Olar resullary tussag edip, şäherdäki türmä basdylar+. 19  Emma gije Ýehowanyň* perişdesi türmäniň derwezelerini açyp+, olary boşatdy⁠-⁠da: 20  «Baryň, ybadathanada adamlara ebedi ýaşaýyş hakda gürrüň beriň» diýdi. 21  Olar muny eşidenlerinde, ir bilen ybadathana baryp, öwredip başladylar. Baş ruhany bilen ýanyndaky adamlar Mejlisiň* agzalaryny we ysraýyl halkynyň ýaşulularyny ýygnadylar. Olar türmeden resullary getirtmek üçin adam iberdiler. 22  Emma olar türmä baranlarynda, resullary tapman, yzyna gelip, görenlerini habar berdiler: 23  «Türmä baranymyzda, derwezeleri berk gulplanandy, olaryň agzynda⁠-⁠da garawullar durdy. Ýöne gapyny açyp görsek, içinde hiç kim ýok eken». 24  Muny eşiden ybadathananyň gözegçisi we uly ruhanylar çykgynsyz ýagdaýa düşdüler. Olar munuň näme bilen gutarjakdygyny bilmän aljyradylar. 25  Şol wagt biri gelip: «Türmä basan adamlaryňyz ybadathanada öwredýärler» diýdi. 26  Şonda ybadathananyň gözegçisi we garawullar gidip, olary alyp geldiler. Ýöne olara hiç hili zyýan ýetirmediler, sebäbi adamlar daşlar öýdüp gorkýardylar+. 27  Resullary Mejlisiň öňüne getirenlerinde, baş ruhany olary sorag edip: 28  «Şol adamyň ady bilen öwretmäň diýipdik+. Siz bolsa taglymatyňyz bilen bütin Iýerusalimi doldurdyňyz. Onuň ganyny hem biziň boýnumyza atjak bolýarsyňyz»+ diýdi. 29  Petrus we beýleki resullar: «Biz adamlara däl⁠-⁠de, Hökümdar Hudaýymyza gulak asmaly+. 30  Ata⁠-⁠babalarymyzyň Hudaýy siziň pürse çüýläp öldüren Isaňyzy direltdi+. 31  Hudaý ony Baş Ýolbaşçy+ we Halasgär+ hökmünde beýgeldip, sagynda oturtdy+, sebäbi Hudaý ysraýyl halkynyň toba edip, günäleriniň bagyşlanmagyny isleýär+. 32  Muňa bizem, Hökümdar Hudaýyň berýän mukaddes ruhy+ hem şaýatdyr»+ diýdiler. 33  Olar muny eşidende, gahar⁠-⁠gazaba münüp, resullary öldürjek boldular. 34  Mejlisde il arasynda abraýly we Töwrady öwredýän Gamaliýel+ atly fariseý otyrdy. Ol ýerinden turup, resullary az wagtlyk daşaryk çykartdy. 35  Soňra oturanlara: «Eý ysraýyllar, oýlanman karara gelip, olary öldüräýmäň. 36  Meselem, birnäçe wagt mundan öň özüni hondanbärsi tutýan Tewdas atly biri bardy. Tewdasa 400⁠-⁠e golaý adam goşuldy. Emma ony öldürenlerinde, topary dargap gitdi. 37  Ondan soňra ilat ýazuwy döwri Ýahuda atly jelileli peýda boldy, ony hem goldan adamlar boldy. Ýöne Ýahuda ölende, adamlary dargap gitdi. 38  Meniň berjek maslahatymy diňläň. Şu adamlara degmäň, öz gününe goýuň. Olaryň öwredýän zatlary we edýän işleri ynsanyňky bolsa, öz⁠-⁠özünden ýitip gider. 39  Eger Hudaýdan bolsa, olary ýok edip bilmersiňiz+, gaýtam Hudaýyň duşmany bolaýmaň»+ diýdi. 40  Olar Gamaliýeliň maslahatyny kabul etdiler. Soňra resullary çagyryp, gamçylap urdular+ we Isanyň ady hakda wagyz etmezligi tabşyryp, boşadyp goýberdiler. 41  Şägirtler Isanyň ady üçin masgara bolandyklaryna begenip+, Mejlisden çykyp gaýtdylar. 42  Olar her gün ybadathana baryp we öýden⁠-⁠öýe aýlanyp+, adamlara öwredýärdiler, Isa Mesih hakda hoş habary wagyz edýärdiler+.