Resullar 26:1—32

  • Pawlus Agrippanyň öňünde özüni goraýar (1—11)

  • Pawlus iman edişini gürrüň berýär (12—23)

  • Fest bilen Agrippanyň aýdan sözleri (24—32)

26  Agrippa+ Pawlusa: «Özüňi goramak üçin söz sözlemäge rugsat berýärin» diýdi. Şonda Pawlus elini galdyryp, söze başlady:  «Agrippa patyşa, ýehudylar meni köp zatda aýyplaýarlar+. Ýöne men şu gün seniň öňüňde özümi gorap bilýändigime begenýärin.  Sen ýehudylaryň däp⁠-⁠dessurlaryny we olaryň dawalaryny gowy bilýänsiň. Meni sabyrly diňlemegiňi haýyş edýärin.  Meni çagalygymdan bäri il⁠-⁠günüm hem, Iýerusalimdäki ýehudylar hem gowy tanaýarlar+.  Olar meniň fariseý bolup+, dinimiň talaplaryna ýehudylardan hem yhlasly eýerendigimi tassyklap bilerler+.  Indi bolsa Hudaýyň ata⁠-⁠babalarymyza beren wadasyna umyt edýändigim üçin+ höküm edýärler.  Halkymyzyň 12 taýpasy gije⁠-⁠gündiz mukaddes gullugy yhlasly berjaý edip, Hudaýyň wadasynyň ýerine ýetmegine umyt edýärler. Siziň alyhezretleriňiz, ýehudylar meni Hudaýyň wadasyna umyt edýändigim üçin aýyplaýarlar+.  Siz näme üçin Hudaýyň ölen adamlary direldip biljegine ynanmaýarsyňyz?  Men hem öň nazaretli Isa garşy çykmagy dogry hasaplaýardym. 10  Iýerusalimde⁠-⁠de oňa garşy köp zat edipdim. Men uly ruhanylardan rugsat alyp+, köp şägirtleri* türmä basdym+. Olara jeza berenlerinde makullapdym. 11  Köplenç sinagogalara aýlanyp, olara jeza berýärdim, imanyndan dändirjek bolýardym. Men gahar⁠-⁠gazapdan dolup, olary başga şäherlerde⁠-⁠de yzarlapdym. 12  Men uly ruhanylardan rugsat hatyny alyp, Damasga barýardym. 13  Siziň alyhezretleriňiz, ýolda barýarkam, gündiziň günortany gökden gün şöhlesindenem güýçli ýagtylyk düşüp, daş⁠-⁠töweregimizi ýagtyltdy+. 14  Ählimiz ýere ýykyldyk, şonda men ýewreý dilinde: „Sawul, Sawul, meni näme üçin yzarlaýaň? Sen çopanyň taýagyny* depýän öküz ýaly özüňe zyýan ýetirýäň“ diýen ses eşitdim. 15  Men oňa: „Agam, sen kim?“ diýdim. Halypamyz maňa: „Men seniň yzarlaýan Isaň. 16  Ýeriňden tur, seni gulluk etmäge saýladym. Sen men hakda we görüp⁠-⁠eşidenleriň hakda wagyz etmelisiň+. 17  Men seni ýehudylaryň we başga halklaryň arasyna iberýärin+. Seni olaryň elinden halas ederin. 18  Men olaryň gözleriniň açylmagy+, garaňkylykdan+ ýagtylyga çykmagy+ we Şeýtanyň golastyndan azat bolup+, Hudaýa dolanmaklary üçin seni iberýärin. Şeýlelikde, maňa iman edenleriň günäleri bagyşlanar+ we mukaddesler bilen bile mirasa eýe bolarlar“ diýdi. 19  Eý Agrippa patyşa, men gökden eşidilen sese gulak asdym. 20  Ilki Damasga+, soňra Iýerusalime+, bütin Ýahuda ýurduna we başga halklara aýlanyp çykdym. Olary toba edip, Hudaýa dolanmaga we şoňa laýyk işleri etmäge çagyrdym+. 21  Şonuň üçin hem ýehudylar meni ybadathanada tussag edip, öldürjek boldular+. 22  Emma men Hudaýyň kömegi bilen, şu güne çenli uludan⁠-⁠kiçä, ähli adamlara hoş habary wagyz edýärin. Men olara Musa bilen beýleki pygamberleriň sözünden başga hiç zat aýtmadym+. 23  Mesihiň görgi görüp ölmelidigi+ we ilkinji bolup direlmelidigi+, onuň ýehudylara hem⁠-⁠de başga halklara wagyz edip, nur saçýandygy hakda aýdýardym»+. 24  Pawlus gürrüň berip durka, Fest: «Pawlus, sen däliräpsiň! Köp okap akylyňdan azaşypsyň» diýip gygyrdy. 25  Emma Pawlus şeýle diýdi: «Siziň alyhezretleriňiz hökümdar Fest! Men dälirämok, men hakykaty we akylly⁠-⁠paýhasly sözleri aýdýaryn. 26  Patyşa⁠-⁠da muny gowy bilýär, şonuň üçin hem arkaýyn gepleýärin. Onuň ähli zatdan habary bardyr, hiç zat gizlin däldir+. 27  Eý Agrippa patyşa, pygamberleriň sözlerine ynanýaňyzmy? Ynanýandygyňyzy bilýärin». 28  Agrippa patyşa: «Biraz wagtdan meni⁠-⁠de mesihçi edersiň» diýdi. 29  Pawlus: «Alladan diňe siziň däl, şu oturanlaryň hem haçanam bolsa bir gün meniň ýaly bolmagyny dileýärin. Ýöne zynjyr bilen baglanmagyny islemeýärin» diýdi. 30  Patyşa ýerinden turanda, hökümdar Fest, Bernika we oturanlaryň ählisi ýerinden turdular. 31  Olar çykyp barýarkalar biri⁠-⁠birine: «Ol ölüme höküm ediler ýaly ýa⁠-⁠da türmä basylar ýaly iş etmändir»+ diýişdiler. 32  Agrippa Feste: «Sezara arz etmedik bolsa, azat etse⁠-⁠de bolardy»+ diýdi.

Çykgytlar

Sözme⁠-⁠söz: mukaddesleri.
Sözlüge serediň.