Resullar 24:1—27

  • Pawlus aýyplanýar (1—9)

  • Pawlus özüni aklaýar (10—21)

  • Pawlusyň meselesi iki ýyla çekýär (22—27)

24  Bäş gün geçenden soň, Kaýsariýa şäherine baş ruhany Ananýas+ geldi. Onuň ýanynda birnäçe ýehudy ýaşululary we Tertulus atly dilewar adam bardy. Olar hökümdar Felikse Pawlus hakda käbir zatlary aýtmaga geldiler+.  Tertulusy çagyranlarynda, ol Pawlusy aýyplap, Felikse şeýle diýdi: «Biz siziň saýaňyzda parahat ýaşaýarys. Siz öňdengörüji adam, şonuň üçin ýurt gülläp ösýär.  Siziň alyhezretleriňiz hökümdar Feliks! Siziň alyp barýan işleriňiz üçin çäksiz minnetdar.  Men siziň köp wagtyňyzy almaryn. Bize rehim edip, aýtjak sözlerimizi diňlemegi haýyş edýärin.  Şu adam mergi* kimin howply+ we nazaretlileriň dini toparyna*+ ýolbaşçylyk edýär. Ol ähli ýehudylaryň arasynda gozgalaň turuzýan eken+.  Ol ybadathanany haram etjek bolanda, tussag etdik+.  *——  Siz hem ony sorag edip görüň, biziň sözümiziň hakdygyna göz ýetirersiňiz».  Ýehudylar hem onuň aýdýanlaryny makullap, Pawlusy aýyplaýardylar. 10  Hökümdar başyny atyp, Pawlusa geplemäge rugsat berende, ol şeýle diýdi: «Siz ençeme ýyl bäri halka kazylyk edýärsiňiz. Şonuň üçin men ynamly gepläp, özümi goraryn+. 11  Meniň Iýerusalime sežde etmäge gelenime 12 günden köp bolmady. Sizem sorap görüň+. 12  Olar meniň ybadathanada jedelleşip duranymy, sinagogada ýa⁠-⁠da şäherde märekäni aýaga galdyranymy gören däldirler. 13  Hatda maňa atan töhmetlerini subudam edip bilmezler. 14  Ýöne men nazaretlileriň dini toparyna goşulyp, ata⁠-⁠babalarymyň Hudaýyna mukaddes gullugy berjaý edýändigimi+ boýun alýaryn. Töwratda we Pygamberler kitabynda ähli aýdylan zatlara ynanýaryn+. 15  Men Hudaýyň dogruçyllary hem⁠-⁠de erbetleri+ direltmegine+ sabyrly garaşýaryn. Olar hem şoňa umyt edýärler. 16  Şonuň üçin men elmydama Hudaýyň we adamlaryň öňünde päk ynsaply bolmaga jan edýärin+. 17  Men ençeme ýyldan soň, halkyma pul kömegini bermek+ we gurbanlyk getirmek üçin Iýerusalime gelipdim. 18  Olar meniň ybadathanada däp boýunça tämizlenip duranymy gördüler+, ýöne men märekäni⁠-⁠de üýşürmändim, goh⁠-⁠galmagalam turuzmadym. Emma ybadathanada Aziýa welaýatyndan gelen käbir ýehudylar bardy. 19  Eger olaryň maňa garşy arz⁠-⁠şikaýaty bar bolsa, siziň ýanyňyza gelip aýtsynlar+. 20  Ýa⁠-⁠da Mejlisiň* öňünde duran wagtym mende nähili günä tapan bolsalar, goý, gelenler şu wagt aýtsynlar. 21  Men Mejlisiň öňünde: „Direlişe ynanýandygym üçin höküm edýärler“ diýipdim+, mundan başga hiç zat aýtmandym». 22  Feliks şu ýol+ hakda köp zady bilse⁠-⁠de: «Men siziň meseläňizi goşun serkerdesi Lisiý gelende çözerin» diýip, işi soňa goýdy. 23  Ol ýüzbaşa Pawlusy tussaglykda saklamagy, ýöne käbir ýeňillikleri döretmegi tabşyrdy. Feliks Pawlusyň ýanyna dost⁠-⁠ýarlarynyň gelmegine we aladasynyň edilmegine rugsat berdi. 24  Birnäçe gün geçensoň, Feliks ýehudy aýaly Druzila bilen geldi. Feliks Pawlusy getirdip, Isa Mesih hakda aýdanlaryny diňledi+. 25  Pawlus dogruçyllyk, özüňe erk etmeklik we höküm barada gürrüň berende+, Feliks gorkup: «Bar, häzirlikçe gidiber, wagtym bolsa çagyrdaryn» diýdi. 26  Feliks Pawlusdan pul aljak bolup, ýygy⁠-⁠ýygydan getirdip, gürrüňdeş bolýardy. 27  Iki ýyl geçende, Feliksiň ýerine Porkiwus Fest hökümdar boldy. Feliks bolsa ýehudylara ýaranjaňlyk edip+, Pawlusy tussaglykdan boşatmady.

Çykgytlar

Ýa⁠-⁠da: ýokanç kesel.
Ýa⁠-⁠da: sektasyna. Sözlüge serediň.
Sözlüge serediň.