Resullar 13:1—52

  • Barnabas bilen Sawulyň wagyz syýahaty (1—3)

  • Kiprde wagyz edilýär (4—12)

  • Pawlus Antakyýada söz sözleýär (13—41)

  • Pygamberlik boýunça, başga halklara wagyz edilmeli (42—52)

13  Antakyýadaky ýygnakda pygamberler we mugallymlar bardy+. Olar Barnabas, Niger diýilýän Simon, kirenaly Lukus, Jelile welaýatynyň häkimi Hirodes bilen bilim alan Manahen hem⁠-⁠de Sawul.  Olar Ýehowa* gulluk edip, agyz beklänlerinde, mukaddes ruh: «Men Barnabas bilen Sawuly aýratyn gulluk üçin saýladym, olary maňa beriň»+ diýdi.  Olar agyz bekläp, doga etdiler we Barnabas bilen Sawulyň üstüne ellerini goýup, olary ýola saldylar.  Olar mukaddes ruhuň görkezmesi bilen Selewkiýa bardylar. Soňra gämili Kipre gitdiler.  Olar Salamise baryp, ýehudylaryň sinagogalarynda Hudaýyň sözüni wagyz edip başladylar. Ýahýa hem olara kömek edýärdi+.  Barnabas bilen Sawul adanyň içi bilen Pafosa bardylar. Ol ýerde Barýuşa atly ýehudy bardy. Ol jadygöý we ýalan pygamberdi.  Barýuşa welaýat häkimi* Sergus Pawlosa hyzmat edýärdi. Sergus düşünjeli adam bolansoň, Barnabas bilen Sawuly ýanyna çagyryp, Hudaýyň sözüni diňlemek isleýärdi.  Ýöne Elimas welaýat häkimini Halypamyza iman etdirmejek bolup, olara garşy çykyp başlady (Elimas jadygöý diýmegi aňladýar).  Şonda Pawlus diýilýän Sawula mukaddes ruh indi. Ol Elimasyň gözüne seredip: 10  «Eý Iblis ogly+, dogruçyllygyň duşmany! Seniň ýüregiň kezzaplykdan, erbetlikden doly. Sen Ýehowanyň* adyl ýollaryna haçana çenli böwet boljak?* 11  Ýehowa* saňa jeza berer. Sen kör bolup, birnäçe wagtlap ýagtylyk görmersiň» diýdi. Elimasy şol bada gara tüsse we garaňkylyk gurşap aldy. Ol sermenip, kömek edere adam gözläp başlady. 12  Welaýat häkimi muny görüp, Halypamyza iman etdi, sebäbi ol Ýehowa* hakda bilen zatlaryna haýran galdy. 13  Pawlus ýoldaşlary bilen Pafosdan gaýdyp, Pamfiliýadaky Perga gämili geldi. Emma Ýahýa+ olaryň ýanyndan gaýdyp, Iýerusalime dolandy+. 14  Olar bolsa Pergadan Pisidiýanyň Antakyýa şäherine geldiler we Sabat güni* sinagoga bardylar+. 15  Töwrat we Pygamberler kitaby okalandan soň+, sinagoga ýolbaşçylary Pawlus bilen Barnabasa: «Adamlar, doganlar, halky ruhlandyrmak üçin aýtjak sözüňiz bar bolsa, baş üstüne, aýdyberiň» diýdiler. 16  Şonda Pawlus ýerinden turdy⁠-⁠da, eli bilen yşarat edip, märekeden ýuwaş bolmagy haýyş etdi: «Eý ysraýyllar, Hudaýdan gorkýan adamlar, gulak asyň! 17  Ysraýyl halkynyň Hudaýy biziň ata⁠-⁠babalarymyzy saýlady. Müsür ýurdunda gelmişek bolup ýaşanlarynda, Hudaý olary beýgeldip, gudratly goly bilen alyp çykdy+. 18  Ol çölde ata⁠-⁠babalarymyza 40 ýyllap sabyr etdi+. 19  Hudaý Kenganyň ýedi milletini ýok edip, ýurdy ysraýyllara miras berdi+. 20  Şol zatlar 450 ýyl töweregi dowam etdi. Şondan soň Hudaý olara Şamuwel pygamberiň döwrüne çenli serdarlary belläpdi+. 21  Biraz wagtdan halk Hudaýdan patyşa bellemegi talap etdi+. Hudaý hem benýamin taýpasyndan Kişiň ogly Şawuly patyşa belledi+. Ol 40 ýyl höküm sürdi. 22  Hudaý Şawuly tagtdan düşürip, Dawudy patyşa belledi+. Hudaý ol hakda: „Ýessäniň ogly Dawut+ göwnüme ýaraýan adam eken+, ol islegimi berjaý eder“ diýdi*. 23  Hudaýyň wada berişi ýaly, onuň neslinden Ysraýyly halas etmäge Isa geldi+. 24  Ýöne ol gelmänkä, Ýahýa ysraýyl halkyna toba edip, suwa çümdüriliň diýip wagyz edýärdi+. 25  Ýahýa gullugyny tamamlap barýarka: „Maňa kimdirin öýdýärsiňiz? Men Mesih däl. Men yzymdan gelýän adamyň çarygynyň* bagyny çözmäge⁠-⁠de mynasyp däldirin“+ diýýärdi. 26  Eý doganlar, Ybraýymyň nesilleri, Hudaýdan gorkýan adamlar! Hudaý bize halas etjekdigi hakda habar ýollady+. 27  Iýerusalimiň ilaty we baştutanlary halasgäri kabul etmediler. Olar oňa höküm çykardylar. Şeýdip, sabat günleri okalýan Pygamberler kitabyndaky sözler ýerine ýetdi+. 28  Isa ölüme mynasyp hiç zat etmese⁠-⁠de+, halk Pilatusdan oňa ölüm jezasyny bermegi talap etdi+. 29  Isa hakda aýdylanlar doly ýerine ýetensoň, ony pürsden düşürip, mazarda jaýladylar+. 30  Emma Hudaý Isany direltdi+. 31  Isa Jelileden Iýerusalime ýany bilen giden şägirtlerine ençeme günläp göründi. Indi olar Isa hakda wagyz edýärler+. 32  Şeýlelikde, biz ata⁠-⁠babalarymyza wada edilen hoş habary yglan edýäris. 33  Hudaý Isany direldip+, biziň, ýagny çagalary üçin beren wadasyny doly berjaý etdi. Zebur kitabynyň ikinji babynda: „Sen meniň oglum, şu gün seniň ataň boldum“+ diýip ýazylgy. 34  Hudaý Isany direltdi, ol indi hiç haçan çüýremez. Ol sözüni tassyklap: „Gulum Dawuda bolan söýgime wepaly bolaryn“+ diýipdi. 35  Zeburyň başga ýerinde: „Wepaly guluňy mazarda çüýretmersiň“+ diýilýär. 36  Dawut bütin ömrüne Hudaýyň islegini berjaý etdi. Ol ölüm ukusyna gitdi, ata⁠-⁠babalary ýaly jaýlandy, jesedi⁠-⁠de çüýredi+. 37  Emma Hudaýyň direldeni Isa çüýremedi+. 38  Doganlar, günäleriňiziň Isa arkaly bagyşlanýandygyny size wagyz edýäris+. 39  Musanyň Töwrat kitaby siziň günäňizi ýuwup bilmedi+, emma Hudaýa iman eden adam Isa arkaly günäsiz hasaplanar+. 40  Seresap boluň, Pygamberler kitabynda aýdylanlar başyňyzdan inäýmesin: 41  „Eý gadyr bilmez adamlar! Siz etjek işlerime geň galyp, heläk bolarsyňyz. Sebäbi siziň döwrüňizde etjek işlerimi jikme⁠-⁠jik gürrüň berseler⁠-⁠de ynanmarsyňyz“»+. 42  Pawlus bilen Barnabas sinagogadan çykyp barýarka, adamlar indiki Sabat güni⁠-⁠de şeýle zatlary gürrüň bermegi haýyş etdiler. 43  Sinagogadaky ýygnak tamamlanandan soň, köp ýehudylar we ýehudy dinine geçenler olaryň yzyna düşüp gitdiler. Pawlus bilen Barnabas olary Hudaýyň ýagşylygynyň gadyryny bilip ýaşamaga höweslendirdiler+. 44  Indiki Sabat güni şäheriň ähli adamlary diýen ýaly Ýehowanyň* sözüni diňlemäge geldiler. 45  Ýehudylar ýygnanan märekäni görenlerinde, Pawlusa göriplik edip, aýdýan zatlaryna garşy çykyp başladylar+. 46  Pawlus bilen Barnabas bolsa batyrgaýlyk bilen şeýle diýdiler: «Hudaýyň sözi ilki size wagyz edilmelidi+, emma siz diňlemediňiz, ebedi ýaşaýyşdan özüňizi mahrum etdiňiz. Indi bolsa biz başga halklara wagyz ederis+. 47  Sebäbi Ýehowa*: „Men sizi beýleki halklara nur saçmagyňyz üçin saýladym. Siz bütin ýer ýüzüne gutulyş hakda wagyz edersiňiz“ diýip tabşyrdy»+. 48  Başga milletli adamlar muny eşidip begendiler we Ýehowanyň* sözüni şöhratlandyryp başladylar. Ebedi ýaşamak isleýän ähli adamlar iman etdiler. 49  Soňra Ýehowanyň* sözi ýurduň ähli ýerine ýaýrady. 50  Emma ýehudylar şäheriň abraýly we hudaýhon aýallaryny, atly⁠-⁠abraýly erkeklerini Pawlus bilen Barnabasa garşy öjükdirip+, şäherden kowdurdylar. 51  Pawlus bilen Barnabas bolsa aýagynyň tozanyny kakyp, Ikoniýa gitdiler+. 52  Şägirtler hem mukaddes ruhdan dolup, ýürekden şatlanýardylar+.

Çykgytlar

Sözme⁠-⁠söz: prokonsuly. Sözlüge serediň.
Ýa⁠-⁠da: adyl ýollaryny haçana çenli ýoýjak?
Sözlüge serediň.
Ýa⁠-⁠da: diýip, şaýatlyk etdi.
Ýa⁠-⁠da: aýakgabynyň; köwşüniň.