Resullar 11:1—30

  • Petrus resullara habar berýär (1—18)

  • Barnabas bilen Sawul Antakyýa şäherinde (19—26)

    • Şägirtlere ilkinji sapar mesihçi diýilýär (26)

  • Agabus açlyk hakda pygamberlik edýär (27—30)

11  Ýahudadaky resullar we doganlar başga milletleriň hem Hudaýyň sözüni kabul edendigini eşitdiler.  Petrus Iýerusalime gelende, sünnetlenmegi goldaýanlar+ nägile bolup:  «Sen sünnetsiz adamlaryň öýüne baryp, olar bilen iýip içipsiň» diýdiler.  Petrus olara bolan wakany jikme⁠-⁠jik gürrüň berdi:  «Men Ýafa şäherinde doga⁠-⁠dileg edip durkam, görnüşde* gögüň açylyp, saçaga meňzeş bir zadyň dört burçundan tutulyp ýere sallanyp gelýänini gördüm+.  Saçakda her dürli jandarlar, ýyrtyjy haýwanlar, süýrenijiler we guşlar bardy.  Perişde maňa: „Petrus, tur, olary soýup iý!“ diýdi.  Men: „Ýok, agam! Hapa we haram zatlary agzyma alan däldirin“ diýdim.  Perişde maňa ikinji gezek hem: „Hudaýyň halal hasaplaýan zatlaryna haram diýme“ diýdi. 10  Perişde maňa üçünji gezek hem şol sözleri aýtdy, soňra saçak göge galdy. 11  Edil şol wagt Kaýsariýadan üç adam myhman bolýan öýümiziň gapysyna gelip durdy+. 12  Şonda mukaddes ruh maňa ýaýdanman olar bilen gitmegi tabşyrdy. Ýanymda duran alty dogan hem meniň bilen gaýtdy. Şeýdip, biz ol adamyň öýüne geldik. 13  Ol öýünde perişdäni görendigini aýtdy. Perişde şeýle diýipdir: „Ýafa adam ugradyp, Petrus diýilýän Simuny çagyr+. 14  Ol saňa we tutuş maşgalaňa halas bolmak üçin näme etmelidigini aýdar“. 15  Men olar bilen ýaňy gürrüňe başladym welin, mukaddes ruhuň başda bize inişi ýaly, olara⁠-⁠da indi+. 16  Şonda Halypamyzyň: „Ýahýa suwa çümdürýärdi+, emma siz mukaddes ruh bilen çümdürilersiňiz“+ diýip, gaýta⁠-⁠gaýta aýdan sözleri ýadyma düşdi. 17  Eger Hudaý Halypamyz Isa Mesihe iman edenlere, ýagny bize beren mukaddes ruhuny olara⁠-⁠da beren bolsa, onda Hudaýa garşy çykar ýaly men kim bolupdyryn?»+ 18  Olar Petrusy diňlänlerinden soňra, köşeşdiler we Hudaýy şöhratlandyryp: «Hudaý başga halklaryň hem toba etmegini we ýaşaýşa gowuşmagyny isleýän eken»+ diýdiler. 19  Stefanus öldürilenden soň, yzarlamalar sebäpli çar tarapa dargan şägirtler+ Finikiýa, Kipre we Antakyýa baryp ýetdiler. Ýöne olar diňe ýehudylara wagyz edýärdiler+. 20  Antakyýa gelenleriň arasynda kiprli we kirenaly şägirtler hem bardy. Olar grekçe gepleýän adamlar bilen gürrüňdeş bolup, Halypamyz Isa hakdaky hoş habary wagyz edýärdiler. 21  Ýehowa* olary goldaýardy. Şeýlelikde, köp adamlar iman edip, Halypamyzyň şägirdi boldular+. 22  Olar hakda Iýerusalimdäki ýygnak eşidip, Barnabasy+ Antakyýa iberdiler. 23  Barnabas baryp, şägirtlere Hudaýyň ýagşylyk edendigini gördi. Ol muňa begenip, olary hemişe Halypamyza ýürekden wepaly bolmaga höweslendirdi+. 24  Şondan soň köp adamlar Halypamyza iman etdi+. Barnabas imany güýçli, mukaddes ruhdan doly we päk ýürekli adamdy. 25  Ol Sawuly gözläp Tarsusa gitdi+. 26  Sawuly tapyp, Antakyýa alyp gaýtdy. Şeýdip, olar Antakyýadaky ýygnakda bir ýyllap adamlara Hudaý barada öwretdiler. Antakyýada şägirtler Hudaýyň islegi bilen ilkinji sapar mesihçi diýen ady aldylar+. 27  Şol günler Iýerusalimden Antakyýa pygamberler geldi+. 28  Agabus pygamber+ ýurtda güýçli açlygyň boljakdygyny mukaddes ruhuň kömegi bilen aýtdy+. Onuň aýdan pygamberligi Klawdiýiň döwründe ýerine ýetdi. 29  Şonda şägirtler Ýahudada ýaşaýan doganlaryna elinden gelen kömegi etmek islediler+. 30  Olar toplan zatlaryny Barnabas bilen Sawula berip, ýaşululara iberdiler+.