Nesihat 9:1—18

  • Ählisiniň soňy birdir (1—3)

  • Öljegiňi bilseň⁠-⁠de, durmuşyň hözirini gör (4—12)

    • Ölen adamlar hiç zat bilmeýär (5)

    • Mazarda iş ýok (10)

    • Garaşylmadyk ýagdaýa tötänden duçar bolýarlar (11)

  • Akyldarlygyň gadyryny bilmeýärler (13—18)

9  Men şu zatlar barada oýlanyp, şeýle netijä geldim: dogruçyl, paýhasly adamlar we olaryň edýän işleri hak Hudaýyň elindedir+. Adam öňki döwürde bolan söýgüden we ýigrençden habarsyzdyr.  Hudaýhonlaryň⁠-⁠da, zalymlaryň⁠-⁠da+, ýagşylaryň⁠-⁠da, halallaryň⁠-⁠da, haramlaryň⁠-⁠da, gurbanlyk berýänleriň⁠-⁠de, gurbanlyk bermeýänleriň⁠-⁠de, gowularyň⁠-⁠da, erbetleriň⁠-⁠de, wada berýänleriň⁠-⁠de we wada bermäge gorkýanlaryň⁠-⁠da — ähli adamlaryň soňy birdir+.  Gök* astynda ruhdan düşürýän bir zat bar: ähli adamlaryň soňy birdir+, şol sebäpli olaryň ýüregi erbetlikden doly. Adamlar bütin ömrüne akylsyzlyk edip, ölüp gidýärler.  Diri adamyň umydy bar. Diri it ölen ýolbarsdan gowudyr+.  Sebäbi diriler öljegini bilýär+, ölüler bolsa hiç zat bilmeýär+. Indi olara hiç hili sylag* berilmez, olary hiç kim ýatlamaz+.  Olaryň söýgüsi, ýigrenji, göripligi ýok bolup gitdi. Indi olara gök astynda edilýän işlerden hiç hili paý ýokdur+.  Git⁠-⁠de, çöregiňi iýip şatlan, şerabyňy içip, göwnüňi hoşla+; sebäbi hak Hudaý eden işleriňden razydyr+.  Eşigiň hemişe ak* bolsun we başyňa ýag çalmagy unutma+.  Hudaýyň gök astynda saňa beren biderek ömründe, durmuşyň ähli biderek günlerinde söýgüli aýalyň bilen bagtly döwran sür+. Şonda sen gök astynda çeken agyr zähmetiň üçin paýyňy alarsyň we hözirini görersiň+. 10  Eliňden gelýän işi güýjüňi gaýgyrman et, sebäbi seniň barjak mazaryňda* ne iş, ne maksat⁠-⁠myrat, ne bilim, ne⁠-⁠de akyldarlyk bardyr+. 11  Gök astynda şuny gördüm: ýaryşda hemişe ýüwrük ozmaýar, göreşde hemişe pälwan ýeňmeýär+, akyldaryň saçagynda hemişe çörek bolmaýar, paýhasly adam hemişe baý bolmaýar+, bilimli adam hemişe üstünlik gazanmaýar+, sebäbi olaryň hemmesi garaşylmadyk ýagdaýa tötänden* duçar bolýarlar. 12  Ynsan haçan öljegini bilmeýär+. Balygyň we guşuň tora düşüşi ýaly, ynsan ogly hem betbagtçylygyň duzagyna tötänden düşýär. 13  Gök astynda akyldarlyk hakda bir zat gördüm, ol meni geň galdyrdy: 14  bir kiçiräk galada sanlyja adam ýaşaýardy. Güýçli şa gelip, galany gabady we daş⁠-⁠töweregine gabaw diwarlaryny gurdy. 15  Galada bir garyp, ýöne paýhasly adam bardy. Ol öz akyldarlygy bilen galany halas etdi. Emma ol garybyň gadyryny hiç kim bilmedi+. 16  Özüme diýdim: «Akyldarlyk güýç⁠-⁠kuwwatdan gowudyr+. Emma garyp adamyň akyldarlygyna üns bermeýärler, maslahatyny diňlemeýärler»+. 17  Paýhasly adamyň mylaýym sözüni diňlemek, akylsyzlaryň patyşasynyň gykylygyny eşideniňden gowudyr. 18  Akyldarlyk söweş ýaraglaryndan gowudyr, emma bir günäkär edilen köp gowy zady zaýalap biler+.

Çykgytlar

Sözme⁠-⁠söz: Gün.
Ýa⁠-⁠da: hak; töleg.
Ak eşik ýasyň däl⁠-⁠de, şatlygyň alamatydy.
Sözlüge serediň.
Ýa⁠-⁠da: duýdansyz wagtda.