Nesihat 3:1—22

  • Her zadyň öz wagty bar (1—8)

  • Şatlanyp ýaşamak Allanyň bereni (9—15)

    • Ynsan ebedi ýaşamak isleýär (11)

  • Hudaý adalatly höküm edýär (16, 17)

  • Ynsanyň we haýwanyň soňy bar (18—22)

    • Topraga dolanmak (20)

3  Her zadyň öz wagty bar,Gök astynda her bir işiň öz wagty bar:   Dünýä inmegiň öz wagty bar, dünýäden ötmegiň öz wagty;Ekmegiň öz wagty bar, köki bilen sogurmagyň öz wagty;   Öldürmegiň öz wagty bar, sagaltmagyň öz wagty;Ýykmagyň öz wagty bar, dikmegiň öz wagty;   Aglamagyň öz wagty bar, gülmegiň öz wagty;Perýat etmegiň öz wagty bar, tans etmegiň öz wagty;   Daşlary zyňmagyň öz wagty bar,Daşlary üýşürmegiň öz wagty;Gujak açmagyň öz wagty bar, gujaklamazlygyň öz wagty;   Agtarmagyň öz wagty bar, ýitirmegiň öz wagty;Aýap saklamagyň öz wagty bar, zyňmagyň öz wagty;   Ýyrtmagyň öz wagty+ bar, tikmegiň öz wagty;Dymmagyň öz wagty+ bar, geplemegiň öz wagty+;   Söýmegiň öz wagty bar, ýigrenmegiň öz wagty+;Urşuň öz wagty bar, parahatlygyň öz wagty.  Adama çekýän zähmetinden näme peýda bar?+ 10  Ynsan ogullary boş gezmez ýaly, Hudaý olara agyr zähmet çekdirýär. 11  Ol ähli zady öz wagtynda owadan edip* ýaratdy+. Hatda ynsanyň kalbyna ebedi ýaşamak islegini* guýdy. Emma adamlar hak Hudaýyň ähli işlerine* doly düşünip bilmezler. 12  Men bir zada göz ýetirdim: ynsan üçin şatlanmakdan, ömürboýy ýagşylyk etmekden gowy zat ýok ekeni+; 13  her bir adam iýip içmeli, edýän işini ýürekden halamaly*. Ählisi Allanyň bereni*+. 14  Hak Hudaýyň ýaradan ähli zadynyň ebedilik durýandygyna düşündim. Olaryň üstüne hiç zady goşup hem bolmaz, olardan hiç zady aýryp hem bolmaz. Muny hak Hudaý ynsanlar gorksun+ diýip etdi. 15  Häzirki bolýan zatlar öňem bolupdy. Indi boljak zatlar eýýäm bolup geçipdi+. Hak Hudaý dogruçyl adamyň arzuw⁠-⁠hyýalyny hasyl edýär*. 16  Gök* astynda şuny hem gördüm: adalatyň ýerini⁠-⁠de, dogrulygyň ýerini⁠-⁠de erbetlik eýeledi+. 17  Men özüme: «Hak Hudaý dogruçyllary⁠-⁠da, erbetleri⁠-⁠de höküm eder+. Sebäbi her bir işiň, her bir amalyň öz wagty bar» diýdim. 18  Men hak Hudaýyň adamlary synaýşy hakda oýlandym. Ol ynsana haýwandan tapawudynyň ýokdugyny görkezýär. 19  Ynsanyň hem, haýwanyň hem soňy bar, ikisiniň⁠-⁠de soňy birdir+. Haýwanyň ölşi ýaly, ynsan hem ölýär. Ýaşaýyş demi+ ikisinde⁠-⁠de bar. Diýmek, adamyň haýwandan artykmaçlygy ýok. Şonuň üçin ähli zat biderekdir. 20  Olaryň ählisiniň barjak ýeri bir+, ählisi toprakdan alyndy+, topraga⁠-⁠da dolanar+. 21  Kim bilýär, ynsanyň ýaşaýyş demi asmana galýarmy ýa⁠-⁠da haýwanlaryň ýaşaýyş demi topraga siňýärmi?+ 22  Adam işini ýürekden halasa, şondan gowusy ýok ekeni+. Ol zähmetiniň hözirini görer*. Adam dünýäden ötse, kim ony yzyna getirip, boljak zatlary görkezip biler?+

Çykgytlar

Ýa⁠-⁠da: tertipli; ýerli⁠-⁠ýerinde.
Ýa⁠-⁠da: ebediligi.
Sözme⁠-⁠söz: owaldan ahyra çenli eden işlerine.
Ýa⁠-⁠da: çeken zähmetiniň hözirini görmeli.
Sözme⁠-⁠söz: sowgady.
Ýa⁠-⁠da: Hak Hudaý agtarylan zatlara ser salýar. Başga manysy: Hak Hudaý bolan wakalara syn edýär.
Sözme⁠-⁠söz: Gün.
Ýa⁠-⁠da: sylagyny; paýyny alar.