Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Nesihat kitaby

Baplar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gysga mazmuny

 • 1

  • Bary biderek (1—11)

   • Ýer ebedi durar (4)

   • Tebigatyň täsinligi (5—7)

   • Gök astynda täze zat ýok (9)

  • Adamyň akyly çäkli (12—18)

   • Şemaly kowalamak (14)

 • 2

  • Süleýmanyň eden işleri (1—11)

  • Adamyň akyldarlygy (12—16)

  • Zähmet çekmek biderekdir (17—23)

  • Iý, iç we zähmetiň hözirini gör (24—26)

 • 3

  • Her zadyň öz wagty bar (1—8)

  • Şatlanyp ýaşamak Allanyň bereni (9—15)

   •  Ynsan ebedi ýaşamak isleýär (11)

  • Hudaý adalatly höküm edýär (16, 17)

  • Ynsanyň we haýwanyň soňy bar (18—22)

   • Topraga dolanmak (20)

 • 4

  • Jebir⁠-⁠jepa ölümden beter (1—3)

  • Paýhasly zähmet çekmek (4—6)

  • Dostuň gadyryny bilmek (7—12)

   • Iki bolanyň ýagşydyr (9)

  • Patyşanyň ömri biderek (13—16)

 • 5

  • Hak Hudaýdan gorkmak (1—7)

  • Häkimiň hem baştutany bar (8, 9)

  • Mal⁠-⁠mülk biderekdir (10—20)

   • Baýlygy söýýän gazançdan doýmaz (10)

   • Hyzmatkäriň süýji ukusy (12)

 • 6

  • Durmuşyň hözirini görmän dünýäden ötýär (1—6)

  • Bar zadyňdan lezzet al (7—12)

 • 7

  • Adamyň ýagşy ady we ölen güni (1—4)

  • Paýhasly adamyň käýinji (5—7)

  • Öňüň gelenden soňuň geleni gowudyr (8—10)

  • Akyldarlyk has gowudyr (11, 12)

  • Ýagşy we ýaman günler (13—15)

  • Öte dogruçyl bolma (16—22)

  • Nesihatçynyň gelen netijesi (23—29)

 • 8

  • Bikämil adamyň hökümdarlygy (1—17)

   • Patyşanyň buýruklaryny ýerine ýetir (2—4)

   • Adamyň hökümdarlygy zyýanly (9)

   • Tiz jeza berilmese gorkmaz (11)

   • Iý, iç we şatlan (15)

 • 9

  • Ählisiniň soňy birdir (1—3)

  • Öljegiňi bilseň⁠-⁠de, durmuşyň hözirini gör (4—12)

   • Ölen adamlar hiç zat bilmeýär (5)

   • Mazarda iş ýok (10)

   • Garaşylmadyk ýagdaýa tötänden duçar bolýarlar (11)

  • Akyldarlygyň gadyryny bilmeýärler (13—18)

 • 10

  • Bir akylsyz iş abraýdan düşürer (1)

  • Akmaklygyň netijesi (2—11)

  • Akmagyň heläk bolşy (12—15)

  • Akmak han⁠-⁠begler (16—20)

   • Guşlar habar berer (20)

 • 11

  • Pursatdan peýdalan (1—8)

   • Çöregiňi derýa akdyr (1)

   • Säher bilen tohum sep (6)

  • Ýaşkaň şatlan (9, 10)

 • 12

  • Ýaşlykda Ýaradany ýatla (1—8)

  • Nesihatçynyň jemleýji sözleri (9—14)

   • Akyldaryň sözleri çiş kimindir (11)

   • Hak Hudaýdan gork (13)